اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 881

شناسه ملی: 10862060080

تاریخ ثبت: 1389/06/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

کد پستی: 3561734511

آدرس: مهدیشهر میدان نماز خیابان سرچشمه نرسیده به مدرسه شهید حیدری پور

تاریخ تاسیس: 1389/06/03

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای سید مهدی منوری به شماره ملی 530990XXXX وخانم سیده فاطمه منوری به شماره ملی 530989XXXX خانم منصوره باقریان به شماره ملی 456946XXXX بسمت اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. اقای سید مهدی منوری به شماره ملی 530990XXXX به عنوان رییس هییت مدیره وخانم سیده فاطمه منوری به شماره ملی 530989XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره وخانم منصوره باقریان به شماره ملی 456946XXXX به عنوان عضو هییت مدیره وآقای محمد نظری به شماره ملی 456946XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از هییت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و اوراق عادی و مراسلات با امضای رییس هییت مدیره (سید مهدی منوری) به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد خانم سیده منصوره منوری به شماره ملی 530993XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم سیده منیره منوری به شماره ملی 530997XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 960424XXXX24726 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهدی شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید مهدی منوری به شماره ملی 530990XXXX و خانم سیده فاطمه منوری به شماره ملی 530989XXXX و خانم منصوره باقریان به شماره ملی 530947XXXX ، به سمت اعضا هییت مدیره 2 ـ خانم سیده منصوره منوری به شماره ملی 530993XXXX بسمت بازرس اصلی و خانم سیده منیره منوری به شماره ملی 530997XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ش 940402XXXX44825 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهدی شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای سید مهدی منوری به شماره ملی 530990XXXX بسمت رییس هییت مدیره ـ خانم سیده فاطمه منوری به شماره ملی 530989XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره ـ خانم منصوره باقریان به شماره ملی 530947XXXX بسمت عضو هییت مدیره ـ آقای محمد نظری به شماره ملی 456946XXXX بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک , سفته , بروات وعقود و قراردادها و نامه های عادی و مکاتبات جاری با امضای رییس هییت مدیره (آقای سید مهدی منوری) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 940402XXXX89125 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهدی شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/21:

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 04/09/92 که مورخ 11/10/92 به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید 1 خانم سیده فاطمه منوری به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل . خانم منصوره باقریان به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم سیده منصوره منوری به سمت عضو هییت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود 2 آقای رضا پناهی به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین قدمیان به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند 3 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 90 مورد تصویب قرار گرفت 4 محل شرکت از آدرس مهدیشهر. میدان نماز. خیابان سرچشمه. نرسیده به مدرسه شهید حیدری پور به کدپستی 356173XXXX به آدرس مهدیشهر زیارت. نبش خیابان طالقانی. ساختمان آپادانا. طبقه همکف به کدپستی 356179XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید 5 روزنامه کثیرالانتشار پیام استان سمنان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد ش 367910XXXX113234XXXX رییس ثبت اسناد و املاک مهدیشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/10/16:

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/10/89 تصمیمات ذیل در آن اتخاذ گردید: به موضوع شرکت خرید و فروش مصالح ساختمانی اضافه گردید و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان مهدیشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت شکیل هنر دربند سهامی خاص که در تاریخ 3/6/89 تحت شماره 881 و شناسه ملی 108620XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 3/6/89 از لحاظ امضا ذیل دفتر ثبت شرکت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار پیام سمنان آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: انجام امور ساختمانی، اجرای پروژه های تجاری، اداری، مسکونی و ورزشی، صادرات و واردات، تولید صنعتی، راه اندازی خطوط تولید، مشارکت در انجام پروژه های بزرگ مسکونی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: مهدیشهر ـ میدان نمازـ خیابان سرچشمه ـ نرسیده به مدرسه شهید حیدری پور ـ کدپستی 356173XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بی نام که مبلغ سیصدوپنجاه هزار ریال آن طی گواهی شماره 2272 ـ 1/6/89 بانک ملی شعبه مهدیشهر پرداخت گردیدومابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: خانم ها زری حاجی علیان به عنوان رییس هییت مدیره ، رخشنده حاجی علیان به سمت نایب رییس هییت مدیره، معصومه حامدی به سمت عضو هییت مدیره و آقای سهراب حاجی علیان به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: به شرح مفاد اساسنامه شرکت می باشد. 8 ـ خانم ها پونه ذوالفقاریان به سمت بازرس اصلی و مریم فرج زاده به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان مهدیشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی