اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 76208

شناسه ملی: 10101210845

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 1654993714

آدرس: بخش مرکزی شهر تهران جوادیه تهرانپارس خیابان دماوند خیابان شهید برادران هلیسایی درختی پلاک 15 طبقه اول

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/09/10:

400,000,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/09/1398 سرمایه شرکت از مبلغ 24XXXXXXXX00 ریال به مبلغ 4XXXXXXXX000 ریال منقسم به 400000 سهم 1000000 ریالی با نام از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت ماشین آلات و تجهیزات شرکت افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردید. پ 980923XXXX93210 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا یعقوبی طهرانی به شماره ملی 004539XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای محمود شکوری به شماره ملی 005347XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ 980923XXXX37982 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهداد حساب آریا به شناسه ملی 103208XXXX6 به سمت بازرس اصلی و محمود شکوری به کد ملی 005347XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ 970612XXXX18825 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد منصورگرکانی کد ملی 004560XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای مجید منصورگرکانی کد ملی 004567XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل خانم زهرا طهماسبی کد ملی 004309XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک – سفته – برات – قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 970320XXXX30491 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد منصورگرکانی با کد ملی 004560XXXX آقای مجید منصورگرکانی به کد ملی 004567XXXX و خانم زهرا طهماسبی به کد ملی 004309XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ 970320XXXX73569 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهداد حساب آریا به شناسه ملی 103208XXXX6 به عنوان بازرس اصلی و محمود شکوری به شماره ملی 005347XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ 970118XXXX07256 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرسبخش مرکزی ـ شهر تهران-جوادیه تهرانپارس-خیابان دماوند-خیابان شهید برادران هلیسایی(درختی)-پلاک 15 -طبقه اول-کدپستی 165499XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 961208XXXX77517 ا داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:موسسه حسابرسی به داد حساب آریا به شناسه ملی 103208XXXX6 به سمت بازرس اصلی و آقای محمود شکوری کد ملی 005347XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ 951130XXXX19366 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهرداد منصور گرکانی به شماره ملی 004560XXXX ، مجید منصورگرکانی به شماره ملی 004567XXXX و زهرا طهماسبی به شماره ملی 004309XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ 950331XXXX91292 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/31:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهرداد منصورگرکانی به شماره ملی 004560XXXX به سمت رییس هییت مدیره مجید منصور گرکانی به شماره ملی 004567XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره زهرا طهماسبی به شماره ملی 004309XXXX به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 950331XXXX91367 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شماره ملی 101005XXXX7 به سمت بازرس اصلی و آقای محمود شکوری به شماره ملی 005327XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ 950118XXXX64609 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران ب شناسه ملی 101005XXXX7 به سمت بازرس اصلی و آقای محمود شکوری به شماره ملی 005327XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1392 به تصویب رسید. پ 1842280 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب شدند: آقای مهرداد منصور گر کانی به شماره ملی 004560XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای مجید منصور گر کانی به شماره ملی 004567XXXX به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره خانم زهرا طهماسبی به شماره ملی 004309XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 1842285 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/3/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی 101005XXXX7 به سمت بازرس اصلی و محمود شکوری به کد ملی 005327XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت مالی 1 سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 30/12/1391 به تصویب رسید. پ 1706522 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/3/89 شرکت مزبور که در تاریخ 18/3/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1388 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به سمت بازرس اصلی و محمود شکوری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل: زهرا طهماسبی به سمت عضو هییت مدیره و مهرداد منصورگرکانی به سمت رییس هییت مدیره و مجید منصورگرکانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی