اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 411

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/09/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/09/02

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت تولیدی صنعتی کشتی سازی دریاروان (سهامی خاص) در تاریخ 2/9/82 تحت شماره 411 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 2/9/82 تکمیل امصا گردیده خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور وکثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می گردد. 1 - موضوع شرکت: ساخت کشتی و تعمیرات، تهیه و تامین وسایل مورد نیاز کشتی سازی. 2 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد وپنجاه هزار ریال آن نقدا طی گواهی شماره 704/26320/73/1/9/82 نزد بانک تجارت شعبه گناوه پرداخت و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. 3 - مرکز اصلی شرکت: گناوه، میدان امام، جنب بانک صادرات مرکزی، دفتر شرکت. 4 - مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 5 - مدیران شرکت و اشخاصیکه حق امضا دارند: آقای نادر علیزاده بسمت مدیرعامل و آقای محمدباقر شاهی بسمت رییس هییت مدیره و آقای ابراهیم حمیدی بسمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اسناد عادی و سایر نامه های اداری با امضا آقای نادر علیزاده مدیرعامل به اتفاق آقای محمدباقر شاهی رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6 - بازرسین شرکت: آقای احمد افشار به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم صادقی زاده به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. رییس ثبت گناوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی