اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 7950

شناسه ملی: 10340082307

تاریخ ثبت: 1387/12/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 6494144736

آدرس: موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/10/1397 شرکت عقیق جهان بین به شماره ثبت 7950 به واحد ثبتی استان خوزستان شهرستان لالی بخش مرکزی شهر لالی اباذریه خیابان شهید عبد الله حاجی پور خیابان گلگشت پلاک 0 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1387/12/10

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/12/10:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/18:

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/10/1397 شرکت عقیق جهان بین به شماره ثبت 7950 به واحد ثبتی استان خوزستان شهرستان لالی بخش مرکزی شهر لالی اباذریه خیابان شهید عبد الله حاجی پور- خیابان گلگشت پلاک 0 طبقه همکف کدپستی 649414XXXX انتقال یافت و در این اداره ذیل شماره ثبت 5070 ثبت گردید که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ش 971218XXXX44650 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مسجد سلیمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از استان چهار محال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد به استان خوزستان شهرستان لالی بخش مرکزی شهر لالی اباذریه خیابان شهید عبد الله حاجی پور ـ خیابان گلگشت پلاک 0 طبقه همکف کدپستی 649414XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 971128XXXX10625 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 20/6/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رحمت الله علیخانی گله به سمت رییس هییت مدیره و آقای ایوب علیخانی گله به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ایوب علیخانی گله به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 3/7/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 12/8/88 تصمیمات زیر اتخاذ شد: 1 ماده 14 اساسنامه بشرح صورت جلسه اصلاح گردید. 2 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رحمت الله علیخانی گله و آقای ایوب علیخانی گله 3 سمت اعضای هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رحمت الله علیخانی گله به سمت رییس هییت مدیره، آقای ایوب علیخانی گله به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای نور محمد داوود نژاد (خارج از اعضای هییت مدیره) به سمت مدیر عامل . 4 موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه کارهای خدماتی تاسیس اتی ساختمانی کشاورزی عمرانی و فنی کارهای خدماتی شامل طرح و ایجاد فضای سبز تنظیفات ادارات و مناطق مسکونی انجام فعالیتهای مربوط به مشاوره مالی حسابداری دفترداری انجام فعالیتهای مربوط به نیرورسانی و تامین نیروی انسانی متخصص پرسنل خدماتی خدمات رسانی و پشتیبانی به سایر سازمانها و ادارات دولتی و غیر دولتی کانالکشی محوطه سازی زنگ زدایی سندبلاست و رنگ آمیزی صنعتی و ساختمانی تهیه مصالح ساختمانی تعمیرات ساختمان واردات صادرات کالاهای مجاز کلیه کارهای کامپیوتری از قبیل (سخت افزار، نرم افزار) تعمیرات نصب مشاوره طرح و اجرا و نظارت، اخذ نمایندگی از اشخاص (حقیقی و حقوقی) اخذ وام از کلیه بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و نمایشگاه های داخلی و خارجی به انجام فعالیتهایی مربوط به معاینه فنی و امور مربوط به وسایل نقلیه موتوری، انجام گازکشی شهری و خانگی و حفاری مربوط به گاز. انجام امور مربوط به برق مخابرات از قبیل خرید و نصب اجرا تعمیر و نگهداری مراکز حفاری مونتاژ پایه کوبی و دکل بندی، (انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد) 5 کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات قراردادها بامضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری بامضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 19/8/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/12/10:

شرکت فوق در تاریخ 10/12/1387 تحت شماره 7950 و شناسه ملی 103400XXXX7 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 10/12/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: انجام کلیه کارهای خدمات تاسیس اتی ساختمانی کشاورزی عمرانی و فنی کارهای خدماتی شامل طرح و ایجاد فضای سبز تنظیفات ادارات و مناطق مسکونی انجام فعالیت های مربوط به مشاوره مالی حسابداری دفتر داری انجام فعالیت های مربوط به نیرو رسانی و تامین نیروی انسانی متخصص پرسنل خدماتی خدمات رسانی و پشتیبانی به سایر سازمان ها و ادارات دولتی و غیر دولتی کانال کشی محوطه سازی زنگ زدایی سند بلاست و رنگ آمیزی صنعتی و ساختمانی تهیه مصالح ساختمانی تعمیرات ساختمان وادارت و صادرات کالاهای مجاز کلیه کارهای کامپیوتری از قبیل (سخت افزار، نرم افزار) تعمیرات نصب مشاوره طرح و اجرا و نظارت، اخذ نمایندگی از اشخاص (حقیقی و حقوقی) اخذ وام از کلیه بانک ها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه شرکت در مناقصه ها مزایده ها و نمایشگاه های داخلی و خارجی به انجام فعالیت های مربوط به معاینه فنی و امور مربوط به وسایل نقلیه موتوری، انجام گاز کشی شهری و خانگی و حفاری مربوط به گاز (انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد). 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان چهارمحال و بختیاری، شهر شهرکرد خیابان جهاد خیابان الوند، کوچه 6 پلاک 27/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای رحمت الله علیخانی گله به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای ایوب علیخانی گله به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای ایوب علیخانی گله به سمت مدیر عامل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها باامضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری باامضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی