اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 565

شناسه ملی: 10740029105

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

آدرس: استان لرستان بروجرد محله دوراهی خیابان 10 متری پلاستیک سازی ابتدای بزرگراه بروجرد خرم اباد روبروی میدان تره بار بروجرد با

کد پستی: 6918915183

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/10/1398 و برابر نامه شماره 74282 مورخ 28/10/1398 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بروجرد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی بروجرد به آدرس: استان لرستان بروجرد محله دوراهی خیابان 10 متری پلاستیک سازی ابتدای بزرگراه بروجرد خرم اباد روبروی میدان تره بار بروجرد با کدپستی 691891XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 981106XXXX23290 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/08/1398 و مجوز شماره 67429 مورخ 30/09/1398 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بروجرد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : علی حسین کشاورز به شماره ملی 407179XXXX به سمت رییس هییت مدیره کرم معظمی گودرزی به شماره ملی 557977XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره مجتبی حسینی به شماره ملی 413265XXXX به سمت منشی هییت مدیره حجت اله پیر حیاتی به شماره ملی 413208XXXX به سمت مدیر عامل حارج از اعضا تا تاریخ 03/08/1401 . - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رییس با امضای مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 981009XXXX50162 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/08/1398 و مجوز شماره 67429 مورخ 30/09/1398 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بروجرد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضای هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : علی حسین کشاورز به شماره ملی 407179XXXX کرم معظمی گودرزی به شماره ملی 557977XXXX مجتبی حسینی به شماره ملی 413265XXXX به عنوان اعضای اصلی علی نقی روزبهانی به شماره ملی 557982XXXX به عنوان عضو علی البدل تا تاریخ 03/08/1401 . - خسرو گاپله به شماره ملی 557915XXXX به عنوان بازرس اصلی، سعید گودرزی به شماره ملی 413066XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - صورتهای مالی منتهی به 29/12/1397 به تصویب رسید. ش 981009XXXX98608 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 15/04/1397 و تاییدیه شماره 30589 مورخ 18/05/1397 معاونت اداره کل و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بروجرد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورتهای مالی منتهی به 29/12/1396 توسط حسابدار شرکت تعاونی قرایت ومورد تصویب قرار گرفت. ش 970606XXXX09405 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/11/1396 و به استناد نامه شماره 78879 مورخه 07/12/96 اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان بروجرد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: + ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 29/12/1395 به تصویب رسید. مجتبی حسینی به شماره ملی 413265XXXX به سمت بازرس اصلی ؛ و علی اصغر یعقوبی به شماره ملی 413287XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 961223XXXX18605 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/04/1395 و به استناد نامه شماره 29075 مورخه 11/05/95 اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان بروجرد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: +سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی حسین کشاورز به شماره ملی 407179XXXX به سمت رییس هییت مدیره کرم معظمی گودرزی به شماره ملی 557977XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره غلام رضا شه پسند به شماره ملی 413044XXXX به سمت منشی هییت مدیره حجت اله پیرحیاتی به شماره ملی 413208XXXX به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هییت مدیره برای مدت سه سال. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل متفقا" همراه با مهر شرکت تعاونی معتبر و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا مشترک نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر تعاونی معتبر می باشد. ش 950726XXXX13516 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/04/1395 و به استناد نامه شماره 29077 مورخه 11/05/95 اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان بروجرد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: +اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی حسین کشاورز به شماره ملی 407179XXXX کرم معظمی گودرزی به شماره ملی 557977XXXX غلام رضا شه پسند به شماره ملی 413044XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و خسرو گاپله به شماره ملی 557915XXXX به سمت عضوعلی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال مالی انتخاب گردیدند. مجتبی حسینی به شماره ملی 413265XXXX به عنوان بازرس اصلی؛ و علی اصغر یعقوبی به شماره ملی 413287XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار سیاست روز جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1394 به تصویب رسید. ش 950726XXXX03657 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/05:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت تعاونی حمل و نقل کامیونداران بروجرد شماره ثبت 565 شناسه ملی 107400XXXX5 که در تاریخ 16/3/93 در محل شرکت تشکیل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ و بتصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. 1 ـ روزنامه سیاست روز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 2 ـ آقای مجتبی حسینی بسمت بازرس اصلی و آقای حسن گلستان بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 ـ صورتهای مالی مربوط به سال 1392 مورد تصویب قرار گرفت. ش 767700XXXX117016XXXX مسیول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/15:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی حمل و نقل کامیونداران خود راننده شهرستان بروجرد شماره ثبت 565 شناسه ملی 107400XXXX5 که در تاریخ 17/3/92 در محل حسینیه باب الحوایج تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و بتصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 صورتهای مالی مربوط به سال 91 مورد تصویب قرار گرفت. 2 روزنامه سیاست روز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 3 آقایان علی حسین کشاورز، کرم معظمی گودرزی، غلامرضا شه پسند به سمت اعضا اصلی هییت مدیره آقای عبدالمحمد بایروند به سمت عضو علی البدل هییت مدیره بمدت سه سال انتخاب گردیدند. 4 آقای مجتبی حسینی به سمت بازرس اصلی آقای حسن گلستان به سمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. 5 باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 18/3/92 آقای حجت اله پیر حیاتی به سمت مدیر عامل (خارج از اعضا هییت مدیره) آقای علی حسین کشاورز به سمت رییس هییت مدیره آقای کرم معظمی گودرزی به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای غلامرضا شه پسند به سمت منشی هییت مدیره انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب رییس امضا نایب رییس متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 767700XXXX116354XXXX مسیول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/15:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی حمل و نقل کامیونداران خود راننده شهرستان بروجرد شماره ثبت 565 شناسه ملی 107400XXXX5 که در تاریخ 31/3/92 در محل حسینیه باب الحوایج تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و بتصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 سرمایه شرکت از مبلغ سیصد و شصت میلیون ریال به مبلغ چهارصد و پنج میلیون ریال افزایش در نتیجه تعداد سهام از یک هزار و دویست سهم سیصد هزار ریالی به یک هزار و سیصد و پنجاه سهم سیصد هزار ریالی افزایش یافت. 2 ماده 7 اساسنامه نیز اصلاح گردید. 3 اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 53 ماده 26 تبصره جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. ش 767700XXXX116354XXXX مسیول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/06/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی حمل و نقل کامیونداران خود راننده شهرستان بروجرد ثبت شده به شماره 565 و شناسه ملی 107400XXXX5 که در تاریخ 25/4/89 در محل حسینیه باب الحوایج تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 آقایان علی حسین کشاورز و کرم معظمی گودرزی و محمود زرینی به سمت اعضای اصلی هییت مدیه و آقای علی اصغر یعقوبی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره به مدت سه سال انتخاب گردیدند. 2 آقای حسن گلستان به سمت بازرس اصلی و آقای بهمن احدی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقای بهمن احدی به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 صورتهای مالی مربوط به سال 1388 به تصویب رسید. 4 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/5/1389 آقای حجت اله پیرحیاتی به سمت مدیر عامل و آقای علی حسین کشاورز به سمت رییس هییت مدیره و آقای کرم معظمی گودرزی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمود زرینی به سمت منشی هییت مدیره انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب رییس امضا نایب رییس متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مسیول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی