اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 992

شناسه ملی: 10260159790

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: در شهرستان کاشان بخش مرکزی شهر کاشان فیض خیابان اباذر کوچه بازار مسگرها طبقه همکف

کد پستی: 8713893374

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سمانه شب زنده دار به شماره ملی 126209XXXX ،خانم ملیحه ظهیر مسگری به شماره ملی 126054XXXX و آقای احمد شب زنده دار به شماره ملی 126054XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.آقای مرتضی لوایی به شماره ملی 619974XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای اسلام شاطری به شماره ملی 126105XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 961226XXXX89837 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در شهرستان کاشان - بخش مرکزی - شهر کاشان - فیض- خیابان اباذر -کوچه (بازار مسگرها)طبقه همکف-کدپستی 871389XXXX تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 961226XXXX96118 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ملیحه ظهیر مسگری شماره ملی 126054XXXX به سمت (رییس هییت مدیره)و خانم سمانه شب زنده دار شماره ملی 126209XXXX به سمت (نایب رییس هییت مدیره) و آقای احمد شب زنده دار شماره ملی 126054XXXX (مدیرعامل)برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل(منفردا )همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 961226XXXX35532 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی