اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 365729

شناسه ملی: 10320125021

تاریخ ثبت: 1388/09/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/09/17

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران خ شهید بهشتی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/09/17:

10,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 22/8/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای محمدکاظم کعبی به شماره ملی 181620XXXX با دریافت مبلغ 000/000/5 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. آقای امیر آل ناصری به شماره ملی 181946XXXX با دریافت مبلغ 000/000/5 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، ازردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/010/1 ریال به مبلغ 000/000/000/1 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. 2 نوع شرکت از با مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. 12 اساسنامه شرکت مشتمل بر 63 ماده به تصویب رسید. 22 سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به یکصد هزار سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام میباشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است. 32 اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن ابوالقاسمی به شماره ملی 005024XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای سید رضا هاشمی سنگدهی به شماره ملی 006922XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، خانم زینب غربا به شماره ملی 659985XXXX به سمت عضو هییت مدیره، آقای سید رضا هاشمی سنگدهی به شماره ملی 006922XXXX به سمت مدیر عامل . 42 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و سایر نامه های اداری با امضای متفق مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. 52 آقای مهدی خان محمدی به شماره ملی 007325XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم مریم عزیزی به شماره ملی 396229XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. 62 روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. در تاریخ 11/10/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 17/9/1388 تحت شماره 365729 و شناسه ملی 103201XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 17/9/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام امور ساختمانی عمرانی و تاسیساتی و تجهیزاتی و تعمیر و نگهداری ماشین آلات و ساختمان ایجاد فضای سبز و خدمات شهری انجام خدمات اداری شامل تایپ و تکثیر تهیه و طبخ غذا شرکت در مزایدات و مناقصات خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و هر گونه فعالیت مجازی که بنحوی برای شرکت سودآور باشد. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شهید بهشتی پ 488 . 1 ـ 3 ـ شعبه آدرس ایران ـ خوزستان ـ آبادان کوی فرهنگیان ردیف 300 خ 6 پ 27 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای محمدکاظم کعبی به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای امیر آل ناصری به سمت عضو هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای امیر آل ناصری به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی