اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 235519

شناسه ملی: 10102764590

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: تهران اشرفی اصفهانی خ باغ فیض خ 22 بهمن جنت 12 شرقی پ 21

کد پستی: 1473779666

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 17/11/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 15/12/89 واصل گردید: محمد ربیعی به ش ملی 048032XXXX به سمت بازرس اصلی و سهیلا سهرابی امین به ش ملی 049221XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: طیبه قاآنی به ش ملی 004916XXXX و زهره نیاززاده نجفی به ش ملی 007456XXXX و زهرا نیاززاده نجفی به ش ملی 007434XXXX . محل شرکت به تهران اشرفی اصفهانی خ باغ فیض خ 22 بهمن جنت 12 شرقی پ 21 کد پستی 147377XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. که طیبه قاآنی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و زهره نیاززاده نجفی به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی و قراردادها با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی