اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 1086092541

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 11/12/88 که طی نامه وارده 18853 ـ 12/12/88 ارسال گردید: حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی با امضا رییس هییت مدیره (ایمان شینی میرزاده) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. کلیه مکاتبات اداری و قراردادها با مدیرعامل (موسی سعیدنژاد) با مهر شرکت معتبر است. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/09/19:

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 30/8/88 که طی نامه وارده 14027 8/9/88 ارسال گردید: اعضای هییت مدیره عبارتند از: موسی سعید نژاد مدیر عامل (خارج از هییت مدیره)، ایمان شینی میرزاده رییس هییت مدیره، ندا رضی نایب رییس هییت مدیره، مهدی رضی عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها باامضا رییس هییت مدیره (ایمان شینی میرزاده) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرس اصلی لطفعلی کریمی بیرگانی، بازرس علی البدل نگار کریمی بیرگانی برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه نور خوزستان جهت آگهی تعیین شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی