اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 564

شناسه ملی: 10861716006

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انحلال: بعلت عدم فعالیت منحل گردید و آقای حسین عباس آبادی به شماره ملی 330933XXXX به سمت مدیر تصفیه برای مدت 2 سال انتخاب شد. آدرس مدیر و محل تصفیه استان کرمانشاه شهرستان کنگاور انتهای خیابان شهید رجایی اول هشتاددستگاه وکدپستی 674174XXXX می باشد. مدیر تصفیه اقرار به دریافت کلیه اموال دارایی ها و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را نمود. ش 981107XXXX52867 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگاور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/10/30:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 14/10/86 موارد ذیل در شرکت اتخاذ تصمیم گردید: 1 - خانم سمیه یاوری پس از استعفا از شرکت خارج گردیدند. 2 - آقایان سعید اکبرآبادی، علی شادرام و خانم سهیلا بیات به عنوان اعضا جدید شرکت انتخاب گردیدند. 3 - آقایان شهاب رحمت آبادی، پیمان مصلحی و حسین عباس آبادی به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 4 - خانمها سعیده سعیدی به عنوان بازرس اصلی و سارا خزایی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 14/10/86 آقایان پیمان مصلحی به سمت رییس هییت مدیره، شهاب رحمت آبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره و با حفظ سمت به عنوان مدیر عامل و حسین عباس آبادی به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی به امضای رییس هییت مدیره به اتفاق مدیر عامل همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت کنگاور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی