اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 380446

شناسه ملی: 10320299836

تاریخ ثبت: 1389/04/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

کد پستی: 1374145311

آدرس: تهران بلوارمعلم بلوار معلم خیابان بهار شمالی افتخاری پلاک 0 مجتمع تجاری پارس فلز بلوک c طبقه همکف واحد 4 به

تاریخ تاسیس: 1389/04/30

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/12/15:

200,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/11/23:

200,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/04/30:

100,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هییت مدیره شرکت مرکب از 2 الی 5 نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکا و یا از خارج انتخاب می شوند وماده مربوطه دراساسنامه بشرح مذکور اصلاح شد پ 980125XXXX09128 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به " هیوا برتر پاسارگاد ایرانیان" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 971110XXXX38642 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید پ 971110XXXX38756 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمود جمالی با شماره ملی 005700XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره سیدسیاوش جمالی با شماره ملی 002084XXXX به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 971110XXXX36909 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سیدمحمود جمالی به شماره ملی 005700XXXX با پرداخت 99000000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. سیدسیاوش جمالی به شماره ملی 002084XXXX با پرداخت 1000000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از 100000000 به 200000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید ـ لیست شرکا پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد. حسین بحرینی مقیم جیرفت به شماره ملی 006474XXXX دارای 50000000 ریال سهم الشرکه. نگین پارسامند به شماره ملی 001232XXXX دارای 50000000 ریال سهم الشرکه. سیدمحمود جمالی به شماره ملی 005700XXXX دارای 99000000 ریال سهم الشرکه. سیدسیاوش جمالی به شماره ملی 002084XXXX دارای 1000000 ریال سهم الشرکه. پ 971024XXXX83433 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آدرس شرکت به: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، شهیدقندی ـ نیلوفر ، خیابان شهید محسن عربعلی ، خیابان دوم ، پلاک 14 ، طبقه سوم ، واحد 401 کدپستی 155461XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی و اخذ تسهیلات و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها ی داخلی و خارجی و بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و برپایی غرفه. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. ـ حسین بحرینی مقیم جیرفت به شماره ملی 006474XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا شرکت خارج گردید. نگین پارسامند به شماره ملی 001232XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از 200000000 به 100000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید ـ لیست شرکا پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد. سیدمحمود جمالی به شماره ملی 005700XXXX دارای 99000000 ریال سهم الشرکه. سیدسیاوش جمالی به شماره ملی 002084XXXX دارای 1000000 ریال سهم الشرکه. پ 971024XXXX80981 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین بحرینی مقیم جیرفت به شماره ملی 006474XXXX با پرداخت مبلغ 50000000 ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت خانم نگین پارسامند به شماره ملی 001232XXXX با پرداخت مبلغ 50000000 ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت، در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 100000000 ریال به مبلغ 200000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه به قرار ذیل می باشد: آقای سیدمحمد غفاری اردهانی با کد ملی 008091XXXX دارای 50000000 ریال آقای سیدداود غفاری اردهانی با کد ملی 007343XXXX دارای 50000000 ریال آقای حسین بحرینی مقیم جیرفت با کد ملی 006474XXXX دارای 50000000 ریال خانم نگین پارسامند با کد ملی 001232XXXX دارای 50000000 ریال پ 951223XXXX72334 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین بحرینی مقیم جیرفت به شماره ملی 006474XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره خانم نگین پارسامند به شماره ملی 001232XXXX به سمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسنادبهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 951223XXXX90473 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمد غفاری اردهانی به شماره ملی 008091XXXX با دریافت مبلغ 50000000 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. آقای سیدداود غفاری اردهانی به شماره ملی 007343XXXX با دریافت مبلغ 50000000 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 200000000 به مبلغ 100000000 ریال کاهش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.لیست شرکا پس از کاهش سرمایه به قرار ذیل می باشد: آقای حسین بحرینی مقیم جیرفت با کد ملی 006474XXXX دارای 50000000 ریال خانم نگین پارسامند با کد ملی 001232XXXX دارای 50000000 ریال پ 951223XXXX37170 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران ـ بلوارمعلم ـ بلوار معلم ـ خیابان بهار شمالی (افتخاری) ـ پلاک 0 ـ مجتمع تجاری پارس فلز ـ بلوک c ـ طبقه همکف ـ واحد 4 ـ به کدپستی: 137414XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. *به موضوع شرکت: (تهیه و توزیع و خرید وفروش و خدمات پس از فروش کلیه اقلام فلزی و آهن آلات و زایعات آهن اعم از لوله و اتصالات فلزی و پلیکا و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. *کلیه اوراق و اسنادبهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا 2 نفر معتبر می باشد. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای سید محمد غفاری اردهانی به شماره ملی 008091XXXX با پرداخت مبلغ 50000000 ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت آقای سید داود غفاری اردهانی به شماره ملی 007343XXXX با پرداخت مبلغ 50000000 ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت، در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 100000000 ریال به مبلغ 200000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک به قرار ذیل می باشد: آقای علیرضا محمدی کد ملی 006903XXXX دارنده مبلغ 15000000 ریال سهم الشرکه آقای روح اله فاریابی کد ملی 006040XXXX دارنده مبلغ 30000000 ریال سهم الشرکه آقای سید محمد غفاری اردهانی کد ملی 008091XXXX دارنده مبلغ 50000000 ریال سهم الشرکه آقای سید داود غفاری اردهانی کد ملی 007343XXXX دارنده مبلغ 50000000 ریال سهم الشرکه آقای عباس فاریابی کد ملی دارنده 007611XXXX مبلغ 55000000 ریال سهم الشرکه پ 951207XXXX29398 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا محمدی به شماره ملی 006903XXXX با دریافت مبلغ 15000000 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید. آقای روح اله فاریابی به شماره ملی 006040XXXX با دریافت مبلغ 30000000 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، ، از شرکت خارج گردید. آقای عباس فاریابی به شماره ملی 007611XXXX با دریافت مبلغ 55000000 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، ، از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 200000000 به مبلغ 100000000 ریال کاهش یافت.و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک به قرار ذیل می باشد: آقای سید محمد غفاری اردهانی کد ملی 008091XXXX دارنده مبلغ 50000000 ریال سهم الشرکه آقای سید داود غفاری اردهانی کد ملی 007343XXXX دارنده مبلغ 50000000 ریال سهم الشرکه ـ تعداد اعضا هییت مدیره از 3 نفر به 2 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید پ 951207XXXX79970 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره بقرار ذیل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند: آقای سید داود غفاری اردهانی به شماره ملی 007343XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای سید محمد غفاری اردهانی به شماره ملی 008091XXXX به سمت رییس هییت مدیره کلیه اوراق و اسنادبهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 951207XXXX13370 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/4/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس: شهر تهران خیابان کریمخان به سمت میدان هفت تیر پلاک 68 کدپستی 158485XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه اصلاح گردید. پ 951121XXXX85907 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/4/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی شرکت به آدرس: تهران خیابان کریمخان به سمت میدان هفتم تیر پلاک 68 طبقه 3 کدپستی 158485XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. پ 1706563 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 30/4/1389 تحت شماره 380446 و شناسه ملی 103202XXXX6 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 30/4/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: طراحی نصب و راه اندازی کلیه سیستم های الکترونیکی اعم از نصب دوربین های مداربسته و نصب و راه اندازی و فروش سیستمهای سانترال نصب و راه اندازی و اجرای شبکه های کامپیوتری دزدگیر حرفه ای و طراحی، نصب و تجهیز و راه اندازی کلیه تجهیزات سیستمهای مخابراتی و دیتا و سیستمهای اعلام حریق نصب و راه اندازی سیستم های اتوماسیون خانگی، اداری و صنعتی همچنین ارایه خدمات فنی و پشتیبانی و مشاوره و طراحی و نگهداری و نظارت فنی در امر پروژه های تاسیس ات برقی و مکانیکی و الکتریکی، طراحی نصب و اجرا انواع پست های فشار قوی و فشار ضعیف، طراحی و ساخت تابلوهای برق و فرمان و میکروکنترلر پی ال سی و خدمات پس از فروش تامین قطعات، طراحی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ وام و تسهیلات بانکی بصورت ریالی و ارزی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. 2 مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران میدان رسالت اول هنگام کوچه هامون پ 28 ط سوم واحد 5 کدپستی 168164XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال میباشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای روح اله فاریابی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای علیرضا محمدی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای عباس فاریابی به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای عباس فاریابی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی