اطلاعات عمومی

فعال تضامنی

شماره ثبت: 361

شناسه ملی: 10861953418

تاریخ ثبت: 1389/03/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 5441656498

تاریخ تاسیس: 1389/03/10

آدرس: استان آذربایجان شرقی منطقه آزاد ارس جلفا فلکه عاشورا خیابان ولایت فقیه پاساژ صبا پلاک 9

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/12/1395 شرکت مزبور که در تاریخ 12/02/1396 تحت شماره 400 ث 96 به این واحد واصل گردیده تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 960217XXXX18753 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 04/06/1394 شرکت مزبور که در تاریخ 03/11/1394 تحت شماره 6823 ث 94 و 6824 ث 94 به این واحد واصل گردیده تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. جعفرصادق یاسنی با پرداخت مبلغ 17 . 100 . 000 . 000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 18 . 000 . 000 . 000 ریال افزایش داد. رضا یاسینی با پرداخت مبلغ 950 . 000 . 000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 1 . 000 . 000 . 000 ریال افزایش داد. عباس اسماعیلی با پرداخت مبلغ 950 . 000 . 000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 1 . 000 . 000 . 000 ریال افزایش داد. سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیارد ریال به مبلغ بیست میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوط دراساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح گردید. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 56 ماده و یک تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. موضوع فعالیت بر اساس ماده 3 اساسنامه جدید شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: فعالیت صرافی شامل: خرید و فروش نقدی ارز، مسکوک طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز داخلی و ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی میباشد. جعفرصادق یاسنی به شماره ملی 505928XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ رضا یاسینی به شماره ملی 505928XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ عباس اسماعیلی به شماره ملی 505966XXXX عضو هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 941104XXXX87624 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت فوق که در تاریخ 10/3/89 تحت شماره 361 و شناسه ملی 108619XXXX8 در دفتر ثبت شرکت های سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردید جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی میگردد. 1 موضوع شرکت: خرید و فروش نقدی ارز (غیرالکترونیک) و خرید وفروش مسکوکات طلا و نقره. 2 مرکز اصلی شرکت: استان آذربایجان شرقی منطقه آزاد ارس جلفا فلکه عاشورا خیابان ولایت فقیه پاساژ صبا پلاک 9 کد پستی: 544165XXXX 3 میزان سرمایه شرکت: 1XXXXXXXX0 (یک میلیارد) ریال تماما نقدی. 4 مدیران شرکت: جعفر صادق یاسنی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره رضا یاسینی به سمت رییس هییت مدیره عباس اسماعیلی به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 دارندگان حق امضا مجاز: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بهادار و بانکی و قراردادها و عقود اسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6 حدود اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. 7 انحلال شرکت: مطابق ماده 136 قانون تجارت و اساسنامه شرکت خواهد بود. 8 اساسنامه شرکت در 23 ماده و 5 تبصره به تصویب رسید. 9 روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. سرپرست ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی