اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6115

شناسه ملی: 10240091012

تاریخ ثبت: 1385/06/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 22 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/06/11

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مهرداد افضلی به سمت رییس هییت مدیره کد ملی 146237XXXX خانم طاهره امیری خیاوی به سمت نایب رییس هییت مدیره کد ملی 167005XXXX آقای ارشد عباسیان به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره 167096XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق واسنادبهادار وتعهدآورشرکت ازقبیل چک، سفته بروات، قراردادها عقوداسلامی ونامه های اداری با امضای (مدیرعامل) و یکی از اعضای هییت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. ش 961209XXXX15419 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف– آقای مهرداد افضلی کد ملی 146237XXXX و خانم طاهره امیری خیاوی کد ملی 167005XXXX آقای ارشد عباسیان 167096XXXX بسمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ آقای رضا حسن زاده کد ملی 640975XXXX بسمت بازرس اصلی و بهروز آزاد تکچی کد ملی 504971XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ج ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 961209XXXX52976 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان مهرداد افضلی بشماره ملی 146237XXXX و ارشد عباسیان بشمار ملی 167096XXXX و خانم طاهره امیری خیاوی بشماره ملی 167005XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. ـ آقایان رضا حسن زاده به شماره ملی 640975XXXX سمت بازرس اصلی و پیمان قاسمی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. صورتهای مالی سال 91 مورد بحث و بررسی مجمع قرار گرفت و به اتفاق آرا تصویب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت آگهی های شرکت انتخاب شده است. ش 930925XXXX03807 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد افضلی به سمت رییس هییت مدیره و خانم طاهره امیری خیاوی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ارشد عباسیان از اعضای هییت مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت دانه چین اردبیل به مدت 2 سال انتخاب شدند و همچنین حق امضای اسناد و مدارک مالی از قبیل چک و سفته ها و بروات،قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل (ارشد عباسیان) و رییس هییت مدیره (مهرداد افضلی) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 930925XXXX04153 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخه 9/2/91 و هییت مدیره مورخ 9/2/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است: 1 ـ با استعفا آقای میر زمان سیدی اصل بلوس از سمت عضو هییت مدیره موافقت بعمل آمده است. 2 ـ آقای مهرداد افضلی و ارشد عباسیان و خانم طاهره امیری خیاوی بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای بقیه مدت هییت مدیره انتخاب شده اند. 3 ـ آقایان رضا حسن زاده بسمت بازرس اصلی و وحید غفارزاده بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شده اند. 4 ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت آگهی های شرکت انتخاب شده است. بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 9/2/91 آقایان مهرداد افضلی بسمت رییس هییت مدیره و خانم طاهره امیری خیاوی بسمت نایب رییس هییت مدیره و ارشد عباسیان بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای بقیه مدت دو سال هییت مدیره انتخاب و حق امضا اسناد و مدارک مالی از قبیل چک و سفته ها و بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل (ارشد عباسیان) و رییس هییت مدیره (مهرداد افضلی) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود مسیول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/2/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است. 1 ـ سرمایه شرکت مذکور از مبلغ سه میلیون ریال بمبلغ 000/690/119/1 ریال منقسم به 37323 سهم سی هزار ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته که مبالغ 000/000/350 ریال و 000/700/766 ریال بترتیب طی گواهی بشماره های 006/1300 مورخه 13/2/91 و 0015/1300 مورخه 17/2/91 نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی اردبیل پرداخت گردیده است و ضمناً سرمایه تعهدی شرکت نیز بموجب گواهی 8/1300 13/2/91 همان بانک پرداخت شده است و ماده مربوطه آن در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و تغییر یافته و ذیل ثبت آن از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 24/2/91 تکمیل گردیده است. مسیول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی و صورت جلسه هییت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/11/89 و 16/11/89 تغییرات زیر بعمل آمده است. ماده 31 اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید ماده 31 شرکت بوسیله هییت مدیره ای مرکب از سه نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند. آقایان مهرداد افضلی ارشد عباسیان و میر زمان سیدی اصل بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های بعدی شرکت انتخاب گردید. آقای سولدوز اصغر زاده بسمت بازرس اصلی و صدیقه هاشمی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. آقای مهرداد افضلی بسمت رییس هییت مدیره و آقای ارشد عباسیان بسمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل آقای میر زمان اصل بلوس بسمت عضو هییت مدیره انتخاب و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا آقای ارشد عباسیان مدیرعامل و آقای مهرداد افضلی رییس هییت مدیره و در صورت نبود یکی از آنها با امضا نایب رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ماده 2 اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید. ماده 2 موضوع فعالیت شرکت تولید و فرآوری بسته بندی صادرات و واردات محصولات و فرآورده های کشاورزی و دامی (صادرات و واردات دام زنده و فرآورده های خام دامی مجاز از کشورهای مجاز) وهم چنین ایجاد کارخانه های تولید ـ فرآوری و نگهداری محصولات کشاورزی سردخانه و انبار سرد. مسیول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مذکور که در تاریخ 11/6/85 تحت شماره 6115 در این دایره به ثبت رسیده است که از لحاظ امضا ذیل دفاتر درتاریخ 13/6/85 تکمیل گردیده است جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه کثیرالانتشار محلی آگهی می گردد: 1 ـ موضوع شرکت: تولید خوراک آماده دام و طیور طبق جواز تاسیس به شماره 143/30 مورخه 3/12/84 که ازسازمان جهاد کشاورزی استان صادر گردیده است. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: اردبیل شهرک صنعتی نوجه ده واحد شماره 9 3 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ سه میلیون ریال منقسم به 100 سهم سی هزار ریالی با نام که 35 درصد آن برابر گواهی شماره 928 مورخه 8/6/85 به حساب جاری 72/87534 نزد بانک سپه شعبه میدان بعثت واریز گردیده و بقیه در تعهد سهامداران شرکت می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: آقای عزت اله تکلوی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدرضا شهریار به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مراد شهریار به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای رضا شهریار به عنوان عضو هییت مدیره و آقای توحید نان ده به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا آقای مراد شهریار همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه اداری با امضا هر یک از مدیران و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ حدود اختیارات مدیرعامل: آقای مراد شهریار مدیرعامل و حدود اختیارات وی طبق اساسنامه تسلمی شرکت می باشد. 8 ـ بازرسان شرکت: آقای افشین فتحی به سمت بازرس اصلی و آقای باقر عباداللهی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی