اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1857

شناسه ملی: 14007318946

تاریخ ثبت: 1396/10/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: هرمزگان شهرستان بندرلنگه بخش مرکزی شهر کنگ ابوذر خیابان بستک کوچه قوی دست طبقه همکف

کد پستی: 7964194959

تاریخ تاسیس: 1396/10/11

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/10/11:

50,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/11:

تاسیس شرکت سهامی خاص گاز مایع برکت کنگ درتاریخ 11/10/1396 به شماره ثبت 1857 به شناسه ملی 140073XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: شارژ سیلندر گاز مایع در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. ثبت موضوع فعالیت مذکور منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: هرمزگان ـ شهرستان بندرلنگه ـ بخش مرکزی ـ شهر کنگ ـ ابوذر ـ خیابان بستک ـ کوچه قوی دست ـ طبقه همکف ـ کدپستی 796419XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ 50 . 000 . 000 ریال منقسم به 1000 سهم 50 ، 000 ریالی که تمامی آن بانام عادی می باشد وبه موجب گواهی شماره 4049 مرخ 30/08/1396 بانک انصار شعبه بندرلنگه مبلغ 17 ، 980 ، 000 ریال پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای علی بحری به شماره ملی 343000XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای ولید بحری به شماره ملی 343002XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای عقیل بحری به شماره ملی 344092XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای عبدالرزاق بحری به شماره ملی 344104XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای عبدالغنی بحری به شماره ملی 344104XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای برکت بحری به شماره ملی 344108XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای عبداله بحری به شماره ملی 344118XXXX به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه های عادی و ادرای با امضا ی مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل آقای سعید دریاگرد به شماره ملی 343003XXXX به سمت بازرس اصلی وآقای عبداله کشت کار به شماره ملی 344106XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 961012XXXX43584 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر لنگه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی