اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 857

شناسه ملی: 14008925240

تاریخ ثبت: 1398/10/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1398/10/26

کد پستی: 3944117758

آدرس: استان مرکزی شهرستان زرندیه بخش مرکزی شهر زاویه محله خیابان امام خمینی کوچه آموزگار خیابان امام خمینی پلاک 0 طبقه اول

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/10/26:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/26:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود آسان کار رامیار زاویه درتاریخ 26/10/1398 به شماره ثبت 857 به شناسه ملی 140089XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:دریافت پروانه دفتر پیشخوان خدمات دولت و انجام فعالیت مرتبط با موضوع پروانه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان مرکزی، شهرستان زرندیه، بخش مرکزی، شهر زاویه، محله خیابان امام خمینی، کوچه آموزگار، خیابان امام خمینی، پلاک 0 ، طبقه اول کدپستی 394411XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای شاهین مکاریان به شماره ملی 001741XXXX دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای سعید آتش پیکر به شماره ملی 618001XXXX دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره آقای شاهین مکاریان به شماره ملی 001741XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود آقای سعید آتش پیکر به شماره ملی 618001XXXX و به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 981026XXXX79692 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرندیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی