اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 7402

شناسه ملی: 10861043207

تاریخ ثبت: 1388/03/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: استان خوزستان شهرستان بندرماهشهر بخش بندر امام خمینی شهر بندرامام خمینی شهرک شهید دستغیب خیابان ایثار خیابان ایثار 2 پلاک 3 طبقه همکف

کد پستی: 6355114532

تاریخ تاسیس: 1388/03/13

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی ماهشهر به آدرس: استان خوزستان ـ شهرستان بندرماهشهر ـ بخش بندر امام خمینی ـ شهر بندرامام خمینی ـ شهرک شهید دستغیب ـ خیابان ایثار ـ خیابان ایثار 2 ـ پلاک 3 ـ طبقه همکف ـ کدپستی: 635511XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 970307XXXX50497 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فاخر مزارع با شماره ملی 661943XXXX دارای 980 . 000 ریال سهم الشرکه به سمت مدیرعامل. خانم فرزانه توکلی با شماره ملی 661944XXXX دارای 000/20 ریال سهم الشرکه به سمت رییس هییت مدیره. ـ مقرر شد کلیه اوراق، قراردادها، عقود اسلامی ، اوراق و مکاتبات عادی و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970307XXXX57980 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ برابرسند صلح شماره: 16521 تنظیمی دفترخانه 292 بندرامام خمینی (ره) مورخ 10/12/1394 آقای محمد قنواتیان با شماره ملی 195035XXXX با واگذاری کلیه سهم الشرکه خود معادل 000/20 ریال به خانم فرزانه توکلی با شماره ملی: 661944XXXX از شرکت خارج گردید. درنتیجه پس از تبدیل لیست سهامداران وسهم الشرکه آنها بشرح ذیل می باشد. آقای فاخر مزارع با شماره ملی 661943XXXX دارای 000 , 980 ریال سهم الشرکه. خانم فرزانه توکلی با شماره ملی 661944XXXX دارای 000/20 ریال سهم الشرکه. ش 970307XXXX74349 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فاخر مزارع با شماره ملی 661943XXXX دارای 000 , 980 ریال سهم الشرکه. خانم فرزانه توکلی با شماره ملی 661944XXXX دارای 000/20 ریال سهم الشرکه. ش 970307XXXX73182 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد زیر به موضوع شرکت اضافه گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تخلیه و بارگیری پس از اخذ مجوزهای لازم. ش 941103XXXX32257 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 13/3/88 تحت شماره 7402 و به شناسه ملی 108610XXXX7 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: بارشماری و بارنویسی 2 ـ مرکز اصلی شرکت: بندر امام خمینی ـ خیابان ایثار 2 ـ کوی شهید دستغیب ـ کوچه 1 پلاک 3 ـ کدپستی 44731 ـ 63551 3 ـ سرمایه شرکت: یک میلیون ریال نقدی 4 ـ مدیران شرکت: محمد قنواتیان بسمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب شد. 5 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ـ برات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی ـ اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا آقای فاخر مزارع و مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی