اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 27154

شناسه ملی: 10530392586

تاریخ ثبت: 1388/04/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 7133745666

آدرس: شهر شیراز سی متری سینما سعدی نبش ذوالنوار کوچه 15 پلاک 15

تاریخ تاسیس: 1388/04/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/04/09:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/2/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی شهر شیراز: به آدرس شهر شیراز، سی متری سینما سعدی نبش ذوالنوار کوچه 15 پلاک 15 کدپستی: 713374XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 20/3/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. مسیول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 9/4/1388 تحت شماره 27154 و شناسه ملی 105303XXXX6 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 9/4/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار خبر جنوب آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت : ساختمانی شامل ابنیه نقشه کشی نقشه برداری محاسبه طراحی اجرا، نظارت راه سازی کانال کشی زهکشی تسطیح اراضی خاکبرداری جدول کشی آسفالت کاری پل سازی سدسازی مترو و برآورد اجرای تاسیسات ساختمانی شامل برق فاضلاب لوله کشی آب و گاز و انتقال خطوط لوله و تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوعات شرکت با رعایت قوانین و مصوبه جاری کشور. 2 - مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت : 1 - 3 - استان فارس شهر شیراز سی متری سینما سعدی حد فاصل مشیرنو و ذوالفقار جنب نمایندگی سایپا 4 - سرمایه شرکت : مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 10 . 000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350 . 000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 88/162 مورخ 7/4/1388 نزد بانک ملی شعبه آیت اله غفاری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت : 1 - 5 - آقای مهدی حسین پور حقیقی به سمت رییس هییت مدیره 2 - 5 - آقای سجاد بهاالدینی اردکانی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 - 5 - آقای محمد جعفر حسن پور حقیقی به سمت عضو هییت مدیره 4 - 5 - آقای سجاد بهاالدینی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند 6 - دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل به اتفاق رییس هییت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 - اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه 8 - بازرس اصلی و علی البدل : 1 - 8 - آقای حسین شعبانی به عنوان بازرس اصلی 2 - 8 - آقای هادی دشتبانی شیراز به عنوان بازرس علی البدل مسیول ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی