اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 659

شناسه ملی: 14007700137

تاریخ ثبت: 1397/04/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1397/04/16

کد پستی: 7537184135

آدرس: استان بوشهر شهرستان دیلم بخش مرکزی دهستان لیراوی شمالی روستا بنه احمد محله بن احمد خیابان اصلی روستا کوچه امام باقر پلاک 2 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/16:

تاسیس شرکت تعاونی دیلم گستر دریا دلان جنوب گروه سه هزار و هشتاد و پنج درتاریخ 16/04/1397 به شماره ثبت 659 به شناسه ملی 140077XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور ساختمان و تاسیسات و امور فضای سبز و رستوران و آشپزخانه و راه سازی و ابنیه و جدول کشی و تنظیف معابر شهری و پاکسازی جداول سطح شهر و پل سازی و خاک برداری و کانال کشی زمینهای کشاورزی و تامین نیروی انسانی مربوطه مربوطه با استفاده از سرمایه و نیروی کار، مهارت و تخصص اعضادرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان بوشهر ـ شهرستان دیلم ـ بخش مرکزی ـ دهستان لیراوی شمالی ـ روستا بنه احمد ـ محله بن احمد ـ خیابان اصلی روستا ـ کوچه امام باقر ـ پلاک 2 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 753718XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: سرمایه شرکت مبلغ. 2100000 ریال است که به 210 سهم 10000 ریالی، منقسم گردیده است، مبلغ.. 700000 ریال آن نقداً توسط اعضا به موجب گواهی شماره 75/1607 ـ 21/3/97 بانک توسعه تعاون پرداخت و مابقی در تعهد سهامداران میباشد. اولین مدیران: آقای مصطفی خواجه گیری به شماره ملی 529004XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 3 سال آقای مرتضی خواجه گیری به شماره ملی 529005XXXX و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای محمد خواجه گیری به شماره ملی 529966XXXX و به سمت رییس هییت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 3 سال خانم مدینه خواجه گیری به شماره ملی 529993XXXX و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای قاسم خواجه گیری به شماره ملی 353993XXXX به سمت منشی هییت مدیره به مدت 3 سال دارندگان حق امضا: مقرر شد چکها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هییت مدیره با امضا محمد خواجه گیری رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای مصطفی خواجه گیری نایب رییس هییت مدیره و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه های اداری با امضا آقای محمد خواجه گیری سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و مهر تعاونی معتبر خواهد بود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه کبری جوکاربه شماره ملی 186156XXXX بسمت بازرس اصلی و زینب جوکار به شماره ملی 529933XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی برای درج تصمیمات و آگهی های تعاونی تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970416XXXX03458 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دیلم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی