اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 321177

شناسه ملی: 10103604116

تاریخ ثبت: 1387/02/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/02/09

آدرس: 13 استان تهران شهر تهران م آزادی انتهای خ دامپزشکی روبروی پارک المهدی ک 1

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/01/25:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/02/09:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/09:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/1/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید نوروزی به شماره ملی 418883XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای محمدصادق محلوجی ش ملی 007540XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای سعید خسروی ش ملی 419851XXXX بسمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1818016 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/09:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/1/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمدصادق محلوجی کد ملی 007540XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/1 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفتند. همچنین آقای سعید نوروزی با پرداخت مبلغ 000/000/1 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 000/500 ریال بمبلغ 000/500/1 ریال افزایش دادند. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال بمبلغ 000/000/3 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. درنتیجه لیست جدید شرکا بشرح زیر میباشد: محمدصادق محلوجی کد ملی 007540XXXX دارای مبلغ 000/000/1 ریال سهم الشرکه سعید خسروی ش ملی 419851XXXX دارای مبلغ 000/500 ریال سهم الشرکه سعید نوروزی ش ملی 418883XXXX دارای مبلغ 000/500/1 ریال سهم الشرکه. ـ تعداد اعضای هییت مدیره از 2 نفر به 3 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 1818017 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 09/02/1387 تحت شماره 321177 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 09/02/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: طراحی نظارت اجرا و مشاوره در زمینه خدمات فنی و مهندسی برق الکتروینک و مکانیک اتوماسیون صنعتی کابل کشی و سیم کشی نصب و راه اندازی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی خدمات تعمیر و نگهداری ماشین آلات صنعتی شبکه های الکتریکی فشارضعیف و فشارقوی پیمانکاری هیدرولیک و پنوماتیک اخذ نمایندگی از شرکتهای معتبر عرضه کالاهای صنعتی صادرات و واردات خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز شرکت در مناقصات و مزایدات اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران م آزادی انتهای خ دامپزشکی روبروی پارک المهدی ک 1 پ 4 ط 2/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای سعید خسروی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای سعید نوروزی به سمت عضو هییت مدیره. 35 آقای سعید نوروزی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی