اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 556

شناسه ملی: 14000205583

تاریخ ثبت: 1391/01/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/01/28

کد پستی: 9891937426

آدرس: و نشانی کامل آن خاش پایانه عمومی بار دو کیلو متری جاده سراوان

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 . آقای عبدالعزیز دوستی به شماره ملی 371936XXXX به عنوان مدیر عامل ، آقای ملک دوستی به شماره ملی 371948XXXX به عنوان رییس هییت مدیره، آقای اسفندیار دوستی به شماره ملی 371936XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 . کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا ثابت آقایان عبدالعزیز دوستی مدیر عامل و ملک دوستی رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 980925XXXX64345 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خاش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 22/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 . اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالعزیز دوستی به شماره ملی 371936XXXX ، آقای ملک دوستی به شماره ملی 371948XXXX ، آقای اسفندیار دوستی به شماره ملی 371936XXXX برای مدت دو سال مالی انتخاب گردیدند. 2 . آقای عبدالعزیز عزیزی مقدم به کد ملی 371996XXXX به عنوان بازرس اصلی خارج از شرکت و آقای امیرحمزه ریگی کوته به کد ملی 371941XXXX به عنوان بازرس علی البدل خارج از شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 980925XXXX66955 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خاش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 22/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین شدند: آقای عبدالعزیز دوستی به شماره ملی 371936XXXX و آقای ملک دوستی به شماره ملی 371948XXXX وآقای اسفندیار دوستی به شماره ملی 371936XXXX وآقای رحمت اله کرد به شماره ملی 371904XXXX انتخاب گردیدند. 2 . آقای عبدالعزیز عزیزی مقدم به شماره ملی 371996XXXX به عنوان بازرس اصلی خارج از شرکت و آقای امیرحمزه ریگی کوته به شماره ملی 371941XXXX به عنوان بازرس علی البدل خارج از شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 . روزنامه کثیرالانتشارزاهدان برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 961208XXXX56182 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خاش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . آقای عبدالعزیز دوستی به شماره ملی 371936XXXX به سمت مدیرعامل و آقای ملک دوستی به شماره ملی 371948XXXX به سمت رییس هییت مدیره وآقای اسفندیار دوستی به شماره ملی 371936XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای رحمت اله کرد به شماره ملی 371904XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 .کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا ثابت آقایان عبدالعزیز دوستی مدیرعامل و ملک دوستی رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 961208XXXX55996 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خاش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . تعداد اعضا هییت مدیره از سه نفر به چهار نفرافزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ش 961208XXXX93797 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خاش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/05:

پیرو آگهی شماره 139430XXXX62000005 مورخ 3/2/1394 در بند یک آگهی مدت تصدی اعضا هییت مدیره به مدت دو سال تا تاریخ 20/9/1395 صحیح می باشد که اشتباها برای مدت باقیمانده دو سال اعلام گردیده است. ش 950205XXXX23883 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خاش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1393/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالعزیز دوستی به شماره ملی 371936XXXX و آقای اسفندیار دوستی به شماره ملی 371936XXXX و آقای رحمت اله کرد به شماره ملی 371904XXXX به سمت اعضا هییت مدیره به مدت باقیمانده دو سال انتخاب شدند. 2 . آقای عبدالعزیزعزیزی مقدم به کد ملی 371966XXXX ساکن خاش به عنوان بازرس اصلی خارج از شرکت و آقای امیرحمزه ریگی کد ملی 371941XXXX ساکن خاش به عنوان بازرس علی البدل خارج از شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 940310XXXX98640 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خاش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/9/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیا تعیین گردید: آقای رحمت اله کرد به شماره ملی 371904XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای اسفندیار دوستی به شماره ملی 371936XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای عبدالعزیز دوستی به شماره ملی 371936XXXX به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال تا تاریخ 1395/9/20 انتخاب گردیدند. 2 . کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته و برات با امضا ثابت آقای عبدالعزیز دوستی مدیرعامل و آقای رحمت اله کرد رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا آقای عبدالعزیزدوستی مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ش 940310XXXX10912 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خاش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بدینوسیله خلاصه ای از اساسنامه و اظهارنامه شرکت حمل و نقل آسیا بار جنوب (سهامی خاص) خاش که در تاریخ 28/01/91 تحت شماره 556 در دفتر ثبت شرکت های این اداره ب شناسه ملی 140002XXXX3 به ثبت رسیده است و در تاریخ مذکور از لحاظ امضا ذیل تکمیل شده است جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام امور حمل و نقل داخلی کالا از مبدای شهرستان خاش و توابع به سایر نقاط کشور و ایجاد هر گونه شعبه یا نمایندگی بعد از کسب موافقت و پایانه استان محل فعالیت یا کشور مدت تشکیل شرکت: از تاسیس بمدت نامحدود. مرکز اصلی و نشانی کامل آن: خاش ـ پایانه عمومی بار دو کیلو متری جاده سراوان کدپستی 989193XXXX سرمایه شرکت: عبارت است از مبلغ 10000000 میلیون ریال منقسم به یکصد سهم یکصد هزار ریالی که موجب گواهی شماره 13/91/2304 ـ 29/01/91 بانک توسعه تعاون شعبه خاش نقداً نزد حساب جاری شماره 230411XXXX7471 پرداخت گردید. مدیران شرکت: آقای رحمت الله کرد بسمت رییس هییت مدیره، آقای اسفندیار دوستی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای عبدالعزیز دوستی به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال مالی انتخاب شدند. صاحبان امضا مجاز: کلیه اوراق بهادار ، عقود اسلامی و اسناد بانکی با امضا ثابت آقای عبدالعزیز دوستی به عنوان مدیرعامل و آقای رحمت الله کرد رییس هییت مدیره همراه مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: برابر با اختیارات موجود در اساسنامه بازرسان شرکت: آقای عبدالعزیز عزیزی مقدم بسمت بازرس اصلی و آقای امیر حمزه ریگی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک خاش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی