اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1579

شناسه ملی: 10380144591

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/19:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تعداد اعضای هییت مدیره از پنج نفر به سه نفر کاهش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. ش 201610XXXX110361XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/19:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 12/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی ظهوری بسمت رییس هییت مدیره و آقای احسان نیک پیمان بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای احمد نیک پیمان بسمت مدیرعامل (خارج از ترکیب) خانم بهاره نیک پیمان بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای منفرد رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و یا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 201610XXXX110361XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/19:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقایان علی ظهوری، احسان نیک پیمان و خانم بهاره نیک پیمان. ـ آقایان منوچهر چرخکار و علیرضا حاجی آبادی را بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت را برای مدت یک سال انتخاب می نماید. ـ روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 201610XXXX110361XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 22/12/90 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت، آقایان منوچهر چرخکار و علیرضا حاجی آبادی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و اقایان علی ظهوری و مسعود ظهوری و محمد ظهوری و احسان نیک پیمان و مسعود رضا نیک پیمان به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/12/90 آقای علی ظهوری به سمت رییس هییت مدیره و آقای مسعود ظهوری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای احمد نیک پیمان (خارج از اعضا) به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و با نکی با امضای منفرد رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی