اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 8020

شناسه ملی: 10860147750

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخه 14/9/89 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 آقایان محمد لطیف باقری فرد به شماره ملی 387147XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل ، خانم معصومه زنگنه به شماره ملی 387141578 نایب رییس هییت مدیره و حسین محمد جانی بزچلویی به شماره ملی 517885XXXX عضو هییت مدیره انتخاب شدند. 2 امضای اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی با محمد لطیف باقری فرد و مهر شرکت می باشد. رییس ثبت اسناد منطقه دو قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی