اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 30106

شناسه ملی: 10530422464

تاریخ ثبت: 1389/04/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: جدید استان فارس شهرستان شیراز بخش مرکزی شهر شیراز رحمت آباد خیابان ش حسینی خیابان قصردشت پلاک 2 ساختمان اکسیر طبقه سوم واحد 2

کد پستی: 7193669491

تاریخ تاسیس: 1389/04/12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/12/07:

15,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/11/23:

16,500,500,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/04/09:

15,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/05/17:

3,001,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/02/15:

1,500,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/04/12:

1,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - امیربهاری خوب با دریافت مبلغ 15005XXXX0 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 165005XXXX0 ریال به مبلغ 15XXXXXXXX0 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پس از کاهش سرمایه شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح ذیل می باشد 1 ـ وحیدعماد مروستی دارای مبلغ 134995XXXX0 ریال سهم الشرکه 2 ـ آزاده گلرخیان دارای مبلغ 15005XXXX0 ریال سهم الشرکه ش 971214XXXX71469 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افزایش سرمایه آزاده گلرخیان با کد ملی 129194XXXX با پرداخت مبلغ 15005XXXX0 ریال به صندوق شرکت جز شرکا قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 15XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 165005XXXX0 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پس از افزایش سرمایه شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح ذیل می باشد: وحیدعماد مروستی دارای مبلغ 134995XXXX0 ریال سهم الشرکه امیربهاری خوب دارای مبلغ 15005XXXX0 ریال سهم الشرکه آزاده گلرخیان دارای مبلغ 15005XXXX0 ریال سهم الشرکه ش 971206XXXX65474 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 23/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - وحیدعماد مروستی 229624XXXX به عنوان مدیرعامل ونایب رییس هییت مدیره و آزاده گلرخیان 129194XXXX به عنوان رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. - حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و قراردادها و نامه های عادی واداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش 971207XXXX81264 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: وحید عماد مروستی با پرداخت مبلغ 11999XXXX00 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از 15005XXXX0 ریال به 134995XXXX0 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 3001XXXX00 ریال به مبلغ 15XXXXXXXX0 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پس از افزایش، سرمایه شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح ذیل می باشد: وحید عماد مروستی دارای مبلغ 134995XXXX0 ریال سهم الشرکه و امیربهاری خوب دارای مبلغ 15005XXXX0 ریال سهم الشرکه. ش 970420XXXX60252 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از آدرس قبلی در شیراز به آدرس جدید استان فارس ـ شهرستان شیراز ـ بخش مرکزی ـ شهر شیراز ـ رحمت آباد ـ خیابان ش حسینی ـ خیابان قصردشت ـ پلاک 2 ـ ساختمان اکسیر ـ طبقه سوم ـ واحد 2 ـ کدپستی 719366XXXX انتقال یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 970324XXXX67178 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 17/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: وحیدعماد مروستی به عنوان مدیرعامل ونایب رییس هییت مدیره و امیربهاری خوب به عنوان رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و قراردادها و نامه های عادی واداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش 960702XXXX19484 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: وحید عماد مروستی با پرداخت مبلغ 15XXXXXXXX ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از 500000 ریال به 15005XXXX0 ریال افزایش داد. امیربهاری خوب با پرداخت 15XXXXXXXX ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از 500000 ریال به 15005XXXX0 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 3001XXXX00 ریال افزایش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پس از افزایش سرمایه شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح ذیل می باشد: وحیدعماد مروستی دارای مبلغ 15005XXXX0 ریال سهم الشرکه امیربهاری خوب دارای مبلغ 15005XXXX0 ریال سهم الشرکه ش 960702XXXX48541 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/30:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 15/2/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 14 اساسنامه بشرح صورت جلسه اصلاح گردید. 2 خانم مهسا کشمیری کد ملی 229842XXXX با دریافت مبلغ 000/500 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 000/500/1 ریال بمبلغ 000/000/1 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 28/2/92 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 438260XXXX110091XXXX مسیول ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 12/4/1389 تحت شماره 30106 و شناسه ملی 105304XXXX4 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 12/4/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: امور تجارت و بازرگانی، خرید و فروش کالاهای مجاز، ترخیص کالا از گمرکات کشور، تهیه پخش بسته بندی مواد غذایی، تهیه طبخ توزیع غذای مورد نیاز افراد حقیقی و حقوقی، سرودهی به مجالس، ایجاد و نگهداری از فضای سبز، تعمیر و نگهداری از تاسیسات حرارتی و برودتی، تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت، تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین در رابطه با موضوع شرکت، شرکت در مناقصات و مزایدات، مقاطعه کاری و پیمانکاری، صادرات واردات کالاهای مجاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان فارس، شهر شیراز، رحمت آباد، قصردشت بعد از بیمارستان فرهمند فرد ساختمان اکسیر طبقه 3 واحد 301 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای وحید عماد مروستی بسمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای امیر بهاری خوب بسمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای امیر بهاری خوب بسمت مدیرعامل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: امضای کلیه اوراق اسناد بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و سایر نامه های عادی و اداری بامضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه. مسیول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ـ واحد ثبتی شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی