اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 465

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1389/03/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/03/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/03/02:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 2/3/89 تحت شماره 465 و شناسنامه ملی 108619XXXX9 در این اداره به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی میشود. 1ـ موضوع شرکت: ارائه کلیه خدمات کشاورزی ـ ایجاد فضای سبز، نگهداری و حفظ فضای سبز، جنگلکاری، عملیات کاشت داشت و برداشت کلیه گیاهان زراعی و باغی، نظارت بر اجرای پروژههای کشاورزی ـ بیمه محصولات کشاورزی ـ تهیه کود و سم ـ ارائه و فروش کلیه ماشینهای کشاورزی ـ تسطیح اراضی کشاورزی ـ تولید و توزیع نهال گیاهان زراعی و باغی، ایجاد جادههای بین مزارع، برش درختان ـ فروش قطعات یدکی ماشینآلات ـ انجام سیستمهای پیشرفته کشاورزی 2ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3ـ مرکز اصلی شرکت: تنگستان ـ اهرم ـ روستای شورکی ـ جنب مدرسه دبستان سبحان ـ کدپستی 56693 ـ 75481 4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به 35 سهم 000/300 ریالی بانام که مبلغ 000/500/3 ریال آن طی گواهی شماره 76/1603 مورخه 8/2/89 بانک بانک توسعه تعاون شعبه تنگستان پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5ـ اولین مدیران شرکت: آقای حسین مهدوینژاد به سمت رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل حسن باغبانی بسمت نائبرئیس هیئتمدیره و آقای علی رشیدی به عنوان منشی هیاتمدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند ضمناً مدت تصدی مدیرعامل دو سال میباشد. 6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی با امضاء مشترک آقای حسین مهدوینژاد و آقای جعفر شورکی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اسناد عادی و نامههای اداری با امضاء آقا حسین مهدوینژاد همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه شرکت میباشد. 8ـ بازرس اصلی و علیالبدل: آقایان علی شورکی و جعفر شورکی به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علیالبدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تنگستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی