اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 132

شناسه ملی: 14008240110

تاریخ ثبت: 1397/12/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1397/12/28

کد پستی: 6391677448

آدرس: استان خوزستان ، شهرستان ایذه ، بخش مرکزی ، شهر ایذه ، پارک جنگلی ، کوچه صدف ، کوچه صدیق ، پلاک 0 ، طبقه همکف

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/28:

تاسیس موسسه غیرتجاری چتر امید زندگی درتاریخ 28/12/1397 به شماره ثبت 132 به شناسه ملی 140082XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام اموربیمه ایی واگذارشده ازسوی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستاییان وعشایر،وفق قوانین ومقررات صندوق. پس ازاخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خوزستان ، شهرستان ایذه ، بخش مرکزی ، شهر ایذه، پارک جنگلی ، کوچه صدف ، کوچه صدیق ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 639167XXXX اولین مدیران: مهرزاد لموچی دلی به شماره ملی 196007XXXX و به سمت مدیرعامل و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود زینب لموچی دلی به شماره ملی 197175XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسنادبهادار وتعهدآورموسسه ازقبیل چک ـ سفته ـ براوات ـ قراردادها ـ عقوداسلامی وبطورکلی هرگونه قراردادی که برای موسسه ایجادتعهدنماید باامضای مدیرعامل موسسه به همراه مهرموسسه متفقا معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه به موجب مجوز شماره 77902 97 مورخ 06/11/1397 از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر استان خوزستان ش 971228XXXX73410 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی