اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 751

شناسه ملی: 14006311072

تاریخ ثبت: 1395/08/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 7551718385

تاریخ تاسیس: 1395/08/17

آدرس: اهرم شهرک صنعتی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/08/17:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/17:

تاسیس شرکت تعاونی صبا پلاست سبز رویان جنوب در تاریخ 17/08/1395 به شماره ثبت 751 به شناسه ملی 140063XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید سبد و ظروف پلاستیکی در صورت لزوم پس از کسب مجوز از ادارات ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اهرم شهرک صنعتی کدپستی 755171XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به 35 سهم 300000 ریالی که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 409/1603 مورخ 1/8/95 نزد بانک توسعه تعاون شعبه تنگستان پرداخت گردیده است والباقی در تعهدشرکاست اولین مدیران شرکت: خانم / آقای حسن زنده بودی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی 355958XXXX . خانم / آقای مریم زنده بودی به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 350030XXXX .خانم / آقای حسین زنده بودی بسمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی بشماره ملی 355958XXXX خانم / آقای فاطمه زنده بودی به عنوان عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل بشماره ملی 355984XXXX .خانم / آقای خیری زنده بودی بسمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل بشماره ملی 355958XXXX همگی بمدت سه سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک وسفته و برات مشترکا با امضا آقای حسن زنده بودی بسمت (رییس هییت مدیره و مدیرعامل) و خانم مریم زنده بودی بسمت (نایب رییس هییت مدیره) همراه بامهرشرکت ودرغیاب خانم مریم زنده بودی، آقای حسین زنده بودی بسمت (رییس هییت مدیره) حق امضا خواهندداشت و اسنادعادی و نامه ها با امضا آقای حسن زنده بودی (رییس هییت مدیره و مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرس اصلی و علی البدل: آقای / خانم مرضیه زنده بودی به شماره ملی 355001XXXX به عنوان بازرس اصلی آقای / خانم حمید محزون به شماره ملی 355005XXXX به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند ثبت موضوع فوق بمنزله صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش 950817XXXX57938 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنگستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی