اطلاعات عمومی

فعال تضامنی

شماره ثبت: 19847

شناسه ملی: 14005917752

تاریخ ثبت: 1395/03/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1395/03/24

آدرس: رشت خیابان شیک راسته زرگرها پلاک 2686

کد پستی: 4133746985

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/03/24:

20,000,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/24:

تاسیس شرکت تضامنی تضامنی علیرضا رضا زاده و شرکا در تاریخ 24/03/1395 به شماره ثبت 19847 به شناسه ملی 140059XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. باستناد مجوز شماره 29873/95 مورخ 5/2/95 صادره از اداره مجوزهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ موضوع شرکت: فعالیت صرافی شامل خرید و فروش نقدی ارز مسکوک طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و انجام فعالیت مربوط به حواله های ارزی ازطریق بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز داخلی و ارایه خدمات ارزی برون مرزی ازطریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی می باشد. ـ مرکز اصلی شرکت: رشت خیابان شیک راسته زرگرها پلاک 2686 کدپستی 413374XXXX ـ سرمایه شرکت مبلغ: 2XXXXXXXX00 ریال نقدی ـ مدیران شرکت: 1 .آقای علیرضا رضازاده به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 259504XXXX دارنده 12XXXXXXXX0 ریال سهم الشرکه. 2 .خانم کاملیا رضا زاده به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره به شماره ملی 259391XXXX دارنده 3XXXXXXXX0 ریال سهم الشرکه.برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. همچنین خانم کبری رضا زاده به شماره ملی 181697XXXX دارنده 000/000/000/4 ریال سهم الشرکه. وآقای ادریس اقبال حضوری به شماره ملی 259428XXXX دارنده 000/000/000/1 ریال سهم الشرکه به عنوان شرکا شرکت تعیین گردیده اند ـ دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای منفرد رییس هییت مدیره آقای علیرضا رضا زاده ودر غیاب ایشان با امضای مدیرعامل خانم کاملیا رضا زاده همراه با مهرشرکت(صرافی) معتبر می باشد واوارق عادی و اداری به امضای امضای منفرد رییس هییت مدیره آقای علیرضا رضا زاده ودر غیاب ایشان با امضای مدیرعامل خانم کاملیا رضا زاده همراه با مهرشرکت(صرافی) معتبر می باشد. ش 950324XXXX78376 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی