اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 11436

شناسه ملی: 14006188291

تاریخ ثبت: 1395/07/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

کد پستی: 4516743135

آدرس: زنجان / خیابان خرمشهر / میدان شیلات / ترمینال مرکزی زنجان /

تاریخ تاسیس: 1395/07/01

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/07/01:

10,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/07/1397 ونامه شماره 24927/67 مورخه 15/7/97 اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *موضوع شرکت به نحوذیل تغییر یافت: اشتغال به امر جابجایی مسافر از طریق جاده با انواع وسایط نقلیه عمومی با ظرفیت های مجاز از زنجان به سایر نقاط اعم از داخل و خارج کشور بطور بین المللی و ایجاد شعبه یا نمایندگی و سایر فعالیتهای مرتبط به امر حمل و نقل مسافر بطور بین المللی در صورت ضرورت قانونی پس ازاخذمجوزهای لازم و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.ثبت فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدورپروانه فعالیت نمی باشد. ش 970826XXXX70987 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/07/1397 ونامه شماره 24927/67 مورخه 15/7/97 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال عبارتند از: 1 ) آقای ابوذر محمودی با کد ملی 428233XXXX 2 ) آقای حسن محمودی با کد ملی 428591XXXX 3 ) آقای بهزاد محمودی با کد ملی 428591XXXX 4 ) خانم زهرا محمودی با کد ملی 428560XXXX * آقای ابوذر زلفخانی با کد ملی 007671XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای یاسر صفری با کد ملی 428501XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 970814XXXX27983 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/7/97 ونامه شماره 24927/67 مورخه 15/7/97 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * 1 ـ آقای ابوذر محمودی با کد ملی 428233XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ آقای بهزاد محمودی با کد ملی 428591XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ آقای هاشم آقایی با کد ملی 297021XXXX به سمت مدیرعامل (خارج ازشرکت و خارج ازاعضای هییت مدیره) 4 ـ خانم زهرا محمودی با کد ملی 428560XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی 5 ـ آقای حسن محمودی با کد ملی 428591XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی برای مدت دوسال انتخاب شدند. *کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسلامی با امضای مشترک آقای هاشم آقایی با سمت مدیرعامل و آقای ابوذر محمودی با سمت رییس هییت مدیره و در نبود رییس هییت مدیره با امضای آقای بهزاد محمودی با سمت نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا آقای هاشم آقایی با سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 970814XXXX32365 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/01:

تاسیس شرکت سهامی خاص مسافربری هشت لوان نور زنجان درتاریخ 01/07/1395 به شماره ثبت 11436 به شناسه ملی 140061XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : اشتغال به امر جابجایی مسافر از طریق جاده با انواع وسایط نقلیه عمومی با ظرفیت های مجاز از شهرستان زنجان به سایر نقاط (داخل و خارج کشور) و ایجاد شعبه و نمایندگی و سایر فعالیتهای مرتبط با حمل و نقل مسافر با موافقت قبلی و کتبی از اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : زنجان / خیابان خرمشهر / میدان شیلات / ترمینال مرکزی زنجان / کدپستی 451674XXXX سرمایه شرکت : مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به 100 سهم 000/100 ریالی که تعداد 100 سهم با نام میباشد که مبلغ 000/000/10 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 360/95/2001 مورخ 29/06/1395 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه امام زنجان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت : . حسن محمودی به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هییت مدیره به شماره ملی 428591XXXX - 2 . زهرا محمودی به سمت عضو هییت مدیره - عضو اصلی به شماره ملی 428560XXXX - 3 . بهزاد محمودی به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 428591XXXX - 4 . ابوذر محمودی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 428233XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای آقای ابوذر محمودی بسمت رییس هییت مدیره و آقای حسن محمودی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری به امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. بازرس اصلی و علی البدل : آقای ابوذر زلفخانی به شماره ملی 007671XXXX به عنوان بازرس اصلی به مدت یک سال انتخاب گردید. آقای یاسر صفری به شماره ملی 428501XXXX به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). به موجب مجوز شماره 3272/67 مورخ 02/04/1395 حمل و نقل پایانه های استان زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی