اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/12/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/12/06

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/12/11:

خلاصه ای از اساسنامه و شرکتنامه و تقاضانامه شرکت تعاونی طلاکاران سبزاندیش مشکین که تحت شماره 883 در مورخه 6/12/86 باستناد نامه شماره 5466 12 مورخ 14/11/86 اداره تعاون شهرستان مشکین شهر در شعبه داخلی ثبت شرکت های این اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مشکین شهر بثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل ثبت دفاتر به مورخه 11/12/86 تکمیل گردیده برای اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 نام شرکت: طلاکاران سبزاندیش مشکین 2 نوع شرکت: تعاونی 3 موضوع شرکت: ارایه خدمات کشاورزی, تهیه و توزیع نهاده های کشاورزی و سایر موارد پیش بینی شده در ماده 3 اساسنامه و تبصره های مربوط به آن 4 مرکز اصلی شرکت: مشکین شهر, خیابان آیت الله مشکینی, روبروی بانک کشاورزی, شرکت طلاکاران سبزاندیش مشکین 5 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 6 سرمایه شرکت: مبلغ 000/600/3 ریال که به 12 سهم سیصد هزار ریالی منقسم و یک سوم آن برابر فرم شماره 8 بحساب جاری شماره 3 290 نزد صندوق تعاون شعبه مکشین شهر واریز و بقیه آن در تعهد سهامداران می باشد 7 مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: خانم روفیا موحدی خورشید آبادی به سمت رییس هییت مدیره و خانم صنم منتظری قره درویشلو به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم ژیلا محمدی به سمت منشی هییت مدیره بمدت سه سال و آقای رامین ابراهیم اوغلی خیاوی به سمت مدیر عامل شرکت بمدت دو سال انتخاب و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک, سفته, برات و اوراق بهادار باامضا یک نفر از اعضای هییت مدیره خانم روفیا موحدی خورشید آبادی رییس هییت مدیره به اتفاق آقای رامین ابراهیم اوغلی خیاوی مدیر عامل و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها باامضای آقای رامین ابراهیم اوغلی خیاوی مدیر عامل و مهر تعاونی معتبر خواهد بود 8 بازرسان شرکت: خانم رقیه قلیزاده به سمت بازرس اصلی و خانم توران علیزاده به سمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب شده اند سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک مشکین شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی