اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 24178

شناسه ملی: 10190056451

تاریخ ثبت: 1391/12/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/12/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/12/16:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی کرج به آدرس جدید: شهرکرج. خیابان 45 متری گلشهر ـ مجتمع تجاری گلشهر ـ طبقه 4 واحد 3 کد پستی 319868XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 940215XXXX84788 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/10:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد اشکان فر با پرداخت مبلغ 770000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 250000 ریال بمبلغ 1020000 ریال افزایش داد. خانم لیلا فرمانی با پرداخت مبلغ 230000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 750000 ریال بمبلغ 980000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال بمبلغ دو میلیون ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 534290XXXX119369XXXX مسیول ثبت شرکت های کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/10:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 03/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد اشکان فر کد ملی 229332XXXX به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره، خانم لیلا فرمانی کد ملی 549982XXXX به سمت رییس هییت مدیره، کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و اوراق عادی و اداری بامضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 534290XXXX119369XXXX مسیول ثبت شرکت های کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/16:

شرکت فوق در تاریخ 16/12/91 شماره ثبت 24178 و شناسه ملی 101900XXXX1 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 16/12/91 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: اخذ روادید، تنظیم مسافرت های گروهی داخلی و خارجی، ذخیره مکان و هرگونه خدمات گردشگری مطابق با قوانین سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بموجب مجوز شماره 6729 150/912 مورخ 14/11/91 صادره از سوی میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران، شهر کرج، مجتمع تجاری گلشهر، ط 2 واحد 4 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 خانم لیلا فرمانی به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای محمد اشکان فر به سمت عضو هییت مدیره. 35 خانم لیلا فرمانی به سمت مدیر عامل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ش 221150XXXX110074XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی