اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1880

شناسه ملی: 10720228554

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

کد پستی: 4333176754

آدرس: تشکیل گردید ، مجمع تصمیم ذیل را اتخاذ نمودند که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد نشانی شرکت فوق در سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی از شهرک صنعتی انزلی ، خیابان زنبق ، خیابان زوفا به گلشن ، خیابان شهدا ، جنب تاکسی تلفنی پرستو ،

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/12:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3/12/96 شرکت طراحان سبز اندیش گیل منطقه آزاد انزلی ((سهامی خاص)) که با حضور کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل گردید، مجمع تصمیم ذیل را اتخاذ نمودند که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد: نشانی شرکت فوق در سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی از شهرک صنعتی انزلی، خیابان زنبق، خیابان زوفا به گلشن، خیابان شهدا، جنب تاکسی تلفنی پرستو، کدپستی 433317XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 961215XXXX84498 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد انزلی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/03:

طبق صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 25/5/95 شرکت طراحان سبز اندیش گیل منطقه آزاد انزلی(سهامی خاص) با حضور کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ شد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد: 1 ـ موضوع کامل شرکت به شرح: ((طرح و محاسبه و اجرا، مشاوره و نظارت عملیات ساختمانی معماری، سازه و سیویل (مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی...) محوطه سازی و نقشه برداری، معماری و شهرسازی، سایر کارهای ساختمانی و خدماتی مربوط به مهندسی عمران و معماری و شهر سازی و کارهای مربوط بند های و مخازن آب و شبکه های توزیع آب و شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب کانال های انتقال اب و شبکه ی آبیاری زهکشی ساخت راه های فرعی و اصلی و محوطه سازی و ساخت تاسیسات و تجهیزات ساختمان وتصفیه خانه های آب و فاضلاب. خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز، بازرگانی به منظورواردات وصادرات انواع کالاها و ارایه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی وغیردولتی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج ازکشور در طرحهای ملی و منطقه ای، اخذ موافقتهای اصولی، صادرات و هرگونه مشارکت اعم ازحقیقی و حقوقی مدنی و غیره با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شامل سازمانهای دولتی و غیردولتی وخصوصی و غیره و نیز انجام کلیه عملیات بازرگانی تجاری مالی وغیره، و احداث کارخانه و غیره اخذ وام و تسهیلات مالی واعتباری وضمانتنامه های قانونی و صدور و دریافت LC به منظور واردات و صادرات از بانکها و موسسات مالی یا اعتباری خصوصی و دولتی در داخل و یا خارج از کشور به هر صورت قانونی از قبیل ترهین اموال و دارایی های منقول و یا واگذاری و ترهین سهام شرکت، اخذ و اعطای هرگونه نمایندگی های مجاز ازشرکتها و موسسات داخلی وخارجی تعیین و ایجاد شعبه و در داخل وخارج ازکشور، جذب سرمایه و پرداخت تسهیلات، سرمایه گذاری درمناطق ویژه و آزاد تجاری داخل و یا خارج کشور. کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح در چهار چوب قوانین و مقررات منطقه آزاد انزلی)) تغییر یافت. 2 ـ اعضای هییت مدیره عبارتند از: خانم رودابه حوصله دار صابر، آقایان حمید رضا انامی نژاد ماسوله، رضا فرح بخش دقیق. 3 ـ به استناد صورتجلسه هییت مدیره فوق، آقای رضا فرح بخش دقیق به سمت رییس هییت مدیره، خانم رودابه حوصله دار صابر به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای حمید رضا انامی نژاد ماسوله به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ضمناً کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و غیره با مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950724XXXX25771 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد انزلی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/28:

طبق صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه ، و هییت مدیره مورخ 94/5/10 شرکت طراحان سبز اندیش گیل منطقه آزاد انزلی ((سهامی خاص)) که با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید، مجمع تصمیمات ذیل را اتخاذ نمودند که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد: 1 ـ ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت منتهی به سال 1393 مورد تصویب قرار گرفت. 2 ـ روزنامه گیلان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ آقای بهرنگ دریای لعل به شماره ملی 264988520 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد پورکرمی به شماره ملی 265964XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 4 ـ اعضای هییت مدیره عبارتند از: حمید رضا انامی نژاد ماسوله ، رودابه حوصله دار صابر ، عزیز حوصله دار صابر. 5 ـ به استناد صورتجلسه هییت مدیره فوق، خانم رودابه حوصله دار صابر به سمت رییس هییت مدیره ،آقای عزیز حوصله دار صابر به سمت نایب رییس هییت مدیره ، آقای حمید رضا انامی نژاد ماسوله به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ضمناً کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت باامضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 940604XXXX97247 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد انزلی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخه 8/10/88 صورتجلسه هییت مدیره مورخه مذکور شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: 1 ـ آقای ابراهیم مردانی و رمزیار بسمت بازرس اصلی و آقای اسماعیل دلیری شکاری رکنی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیر الانتشار خزر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 3 ـ خانم رودابه حوصله دار صابر بسمت رییس هییت مدیره و عزیز حوصله دار صابر بسمت نایب رییس هییت مدیره و حمید رضا انامی نژاد ماسوله عضو هییت مدیره بسمت مدیر عامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. 4 ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل با مهر شرکت دارای اعتبار است. مسیول ثبت شرکتهای رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/5/88 شرکت فوق که در تاریخ 27/12/83 تحت شماره 9773 در این دایره به ثبت رسیده تغییرات زیر صورت گرفته است: 1 - به استناد گزارش بازرس قانونی و هییت مدیره شرکت سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیارد و یکصد و هفتاد میلیون ریال منقسم به یکهزار سهم با نام یک میلیون و یکصد و هفتاد هزار ریالی به مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون منقسم به یکهزار سهم با نام یک میلیون و ششصد هزار ریالی از محل آورده های نقدی افزایش یافته که مبلغ مذکور طبق گواهی شماره 20372/550300 - 8/6/88 بانک تجارت شعبه مرکزی 800210XXXX شرکت واریز گردید و بدینوسیله ماده 5 اساسنامه اصلاح شد. مسیول ثبت شرکتهای ثبت رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی