اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 493996

شناسه ملی: 14005946643

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

کد پستی: 1473994339

آدرس: تهران جنت آباد جنوبی ب شهید سرلشکر ستاری ک بنفشه 3 پلاک 1 طبقه 3 واحد 9

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/10/20:

785,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/10/20:

500,000,000 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رسول سیروس زاده به شماره ملی 325677XXXX با پرداخت مبلغ 285000000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 300000000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 500000000 ریال به مبلغ 785000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه بشرح زیر می باشد. آقای علی نظری پور به شماره ملی 324023XXXX دارای مبلغ 485000000 ریال سهم الشرکه آقای رسول سیروس زاده به شماره ملی 325677XXXX دارای مبلغ 300000000 ریال سهم الشرکه. حق امضا کلیه اوراق و اسناد را مدیرعامل تعیین می کند در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 961108XXXX14118 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی نظری پور به شماره ملی 324023XXXX با دریافت مبلغ 285000000 ریال ا ز صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 200000000 ریال کاهش داد. سرمایه شرکت از مبلغ 785000000 ریال به مبلغ 500000000 ریال کاهش یافت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه بشرح زیر می باشد. ـ آقای رسول سیروس زاده به شماره ملی 325677XXXX دارای مبلغ 300000000 ریال سهم الشرکه ـ آقای علی نظری پور به شماره ملی 324023XXXX دارای مبلغ 200000000 ریال سهم الشرکه پ 961108XXXX04325 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل (آقای علی نظری پور) و (آقای رسول سیروس زاده) هر کدام بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 961108XXXX19937 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ـ جنت آباد جنوبی ب شهید سرلشکر ستاری ک بنفشه 3 پلاک 1 طبقه 3 واحد 9 کد پستی 147399XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 951110XXXX24537 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران – بلوارفردوس شرقی خ ولیعصر خ اعتمادیان م سبحان پلاک 18 طبقه 5 واحد 31 کد پستی 148179XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 950817XXXX23229 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی