اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 43665

شناسه ملی: 10260615450

تاریخ ثبت: 1390/02/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/02/01

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/12/10:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/02/01:

1,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهرام صادقیان آفارانی به شماره ملی 128585XXXX با دریافت 1000000 ریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی ندارد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ دو میلیون ریال به یک میلیون ریال کاهش و ماده 4 اساسنامه به نحو ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 1000000 ریال نقدی است که تماما پرداخت گردیده است. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر کدام: آقای محمد علی مستشار کد ملی 129196XXXX 600000 ریال سهم الشرکه و آقای محمد امین مستشار کد ملی 127155XXXX دارنده 400000 ریال سهم الشرکه ش 951226XXXX96685 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/09/1395 آقای شهرام صادقیان آفارانی به شماره ملی 128585XXXX با پرداخت 500000 ریال، آقای محمدعلی مستشار به شماره ملی 129196XXXX با پرداخت 300000 ریال و آقای محمد امین مستشار به شماره ملی 127155XXXX با پرداخت 200000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه افزایش دادند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به دو میلیون ریال افزایش و ماده چهار اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده چهار اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ دو میلیون ریال نقداً پرداخت و در اختیار مدیران شرکت می باشد. ـ اسامی شرکا فعلی و میزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح می باشد: آقای شهرام صادقیان آفارانی دارنده یک میلیون ریال سهم الشرکه، آقای محمدعلی مستشار دارنده ششصد هزار ریال سهم الشرکه و آقای محمدامین مستشار دارنده چهارصد هزار ریال سهم الشرکه. ش 951116XXXX94523 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/20:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 13/4/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد علی مستشار و آقای شهرام صادقیان آفارانی. 2 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد علی مستشار به سمت رییس هییت مدیره و آقای شهرام صادقیان آفارانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای شهرام صادقیان آفارانی به سمت مدیر عامل . 3 موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی از قبیل صادرات واردات خرید فروش تولید، تهیه، توزیع، کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات از بانکهای دولتی، خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کالا از گمرکات کشور شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی، خصوصی مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای دولتی و خصوصی انجام امور خدماتی از قبیل طراحی نظارت و اجرا در زمینه های امور ساختمانی و تاسیساتی انجام امور خدمات تحقیقاتی طراحی ساخت و نصب و اجرای سیستمهای خورشیدی و دستگاه ها، ماشین آلات مربوط به انرژی های نو و هرگونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد طراحی و اجرای سیستمهای اعلام و اطفا حریق اتوماتیک پس از کسب مجوزهای لازم. 4 کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای محمد علی مستشار و شهرام صادقیان آفارانی و با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 20/4/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 101500XXXX114605XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/19:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 25/3/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای محمد مهدی مستشار بموجب سند صلح شماره 181777 مورخ 12/4/92 دفترخانه اسناد رسمی شماره 92 حوزه ثبتی اصفهان مبلغ 000/200 ریال از سهم الشرکه خود را به آقای شهرام صادقیان آفارانی فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 870 صادره از اصفهان واگذار نمود و از شرکت خارج و دیگر هیچگونه سهمی ندارد خانم پروانه فضیلتی بموجب سند صلح شماره 181777 مورخ 12/4/92 دفترخانه اسناد رسمی شماره 92 حوزه ثبتی اصفهان مبلغ 000/200 ریال از سهم الشرکه خود را به آقای شهرام صادقیان آفارانی فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 870 صادره از اصفهان واگذار نمود و از شرکت خارج و دیگر هیچگونه سهمی ندارد آقای محمد امین مستشار بموجب سند صلح شماره 181777 مورخ 12/4/92 دفترخانه اسناد رسمی شماره 92 حوزه ثبتی اصفهان مبلغ 000/100 ریال از سهم الشرکه خود را به آقای شهرام صادقیان آفارانی فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 870 صادره از اصفهان واگذار نمود و میزان سهم الشرکه خود را به 000/200 ریال کاهش داد. در تاریخ 19/4/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 101500XXXX114605XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/02/13:

شرکت فوق در تاریخ 1/2/1390 تحت شماره 43665 و شناسه ملی 102606XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 1/2/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی از قبیل صادرات و واردات خرید و فروش تولید و تهیه و توزیع کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت، انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کالا از گمرکات کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای دولتی و خصوصی انجام امور خدماتی از قبیل طراحی نظارت و اجرا در زمینه های امور ساختمانی و تاسیس اتی انجام امور خدمات تحقیقاتی طراحی ساخت و نصب و اجرای سیستم های خورشیدی و دستگاه ها و ماشین آلات مربوط به انرژی ها نو و هرگونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط می باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان اصفهان، شهر اصفهان، چهار راه حکیم نظامی، جنب بانک ملت، شماره 305 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای محمد علی مستشار به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای محمد مهدی مستشار به سمت عضو هییت مدیره 35 آقای محمد مهدی مستشار به سمت مدیر عامل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی