اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 28964

شناسه ملی: 10380442259

تاریخ ثبت: 1385/12/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

آدرس: مشهد بلوار سجاد خیابان بهارستان 18 کوچه مینا 3 پلاک 74

کد پستی: 9197913111

تاریخ تاسیس: 1385/12/14

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/12/14:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 14/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی طاهرسلیمانی به شماره ملی 093751XXXX و خانم مریم دولت خواهی به شماره ملی 093061XXXX و آقای احسان طاهرسلیمانی به شماره ملی 094254XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم زینب رهنما خرمی به شماره ملی 265960XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای ناصر بشارتی به شماره ملی 094477XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 950623XXXX30645 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نشانی مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس مشهد ـ بلوار سجاد ـ خیابان بهارستان 18 ـ کوچه مینا 3 ـ پلاک 74 کدپستی 919791XXXX تغییر یافت. ش 950623XXXX58362 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- آقای احسان طاهر سلیمانی به شماره ملی 094254XXXX به سمت مدیر عامل - آقای مهدی طاهرسلیمانی به شماره ملی 093751XXXX به سمت رییس هییت مدیره - خانم مریم دولت خواهی به شماره ملی 093061XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها و عقود اسلامی با امضا آقای احسان طاهر سلیمانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950623XXXX27887 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/27:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 14/2/92 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه سیاست روز جهت درج آگهی های شرکت، خانمها فرشته امیری و زینب رهنماخرمی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و آقایان مهدی طاهرسلیمانی و احسان طاهرسلیمانی و خانم مریم دولتخواهی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/2/92 آقای مهدی طاهرسلیمانی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای احسان طاهرسلیمانی به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای آقای مهدی طاهرسلیمانی به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. ش 1670316 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/02/29:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/7/88 شرکت مزبور نشانی مرکز شرکت در مشهد به: بلوار سجاد، خیابان گلریز، نبش یاس 2 ، پلاک 7 واحد یک انتقال یافت. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 14/12/85 تحت شماره 28964 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: رشته برق: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق و تاسیسات برقی، پستهای توزیع و الکترونیک عام و خاص، سیستمهای کنترل برق و ابزار دقیق و نظایر آن ـ رشته تاسیسات و تجهیزات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، گاز و نفت) شبکه گازرسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستمهای سردکننده و گرم کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، وسایل انتقال (آسانسور و پله برقی و...) سیستم های خبر و هشداردهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستمهای ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاش (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ) و نظایر آن. 2 ـ موسسین شرکت: احسان طاهر سلیمانی ـ مهدی طاهر سلیمانی ـ مریم دولت خواهی 3 ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 ـ مرکز اصلی شرکت: مشهد ـ خیابان سناباد ـ سنایی ـ پلاک 296/8 5 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی با نام که مبلغ کل آن طی گواهی شماره 93/662/9 مورخه 7/6/85 بانک صادرات خراسان رضوی شعبه میدان سعدی پرداخت گردیده است. 6 ـ اولین مدیران شرکت: آقایان احسان طاهر سلیمانی ـ مهدی طاهر سلیمانی ـ مریم دولت خواهی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که خانم مریم دولت خواهی به سمت رییس هییت مدیره و آقای احسان طاهر سلیمانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهدی طاهر سلیمانی به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. 7 ـ دارندگان حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 ـ اساسنامه شرکت در 62 ماده و 12 تبصره به تصویب رسیده است. 9 ـ روزنامه حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 ـ انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. 11 ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمدحسین شمشادقد به سمت بازرس اصلی و آقای کامران تازه روح به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی