اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6905

شناسه ملی: 10780103197

تاریخ ثبت: 1385/05/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

کد پستی: 3814759762

آدرس: تصفیه اراک خیابان مشهد 10 متری اشکانی کوچه دوم

تاریخ تاسیس: 1385/05/01

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و قدرت اله قربانی به شماره ملی 053088XXXX به سمت مدیرتصفیه انتخاب گردید و نشانی محل تصفیه اراک ـ خیابان مشهد 10 متری اشکانی کوچه دوم کدپستی 381475XXXX می باشد. / ش 951012XXXX81520 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/3/89 شرکت مذکور که در تاریخ 31/3/89 به این اداره واصل گردیده است: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی 88 به تصویب رسید. 2 ـ خانم ها فاطمه قطار آغاجی و لیلا خدابخشیان و آقایان قرت اله قربانی جمال آبادی و صحبت اله قربانی جمال آبادی به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 3 ـ آقایان همایون باقری فر به عنوان بازرس اصلی و حجت اله عباسی گواری به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 4 ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد. برابر صورت جلسه هییت مدیره مرخ 28/3/89 : آقای قدرت اله قربانی جمال ابادی بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای صحبت اله قربانی جمال ابادی بسمت رییس هییت مدیره و خانم لیلا خدابخشیان به عنوان نایب رییس هییت مدیره و خانم فاطمه قطار اغاجی به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب شدند. و مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک, سفته, بروات, اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره است. مسیول ثبت شرکت های اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/04/15:

پیرو آگهی تاسیس شماره 14925 - 5/4/85 در بند پنجم آگهی مذکور نام مدیر عامل اشتباها آقا ی سید محمد میرجعفری قید شده که سید محمود صحیح می باشد. مسیول ثبت شرکتهای ثبت اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

با توجه به موادی از قانون تجارت و تاییدیه نام شماره 2454 ن 32 11/2/85 کل ثبت شرکتها خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت مذکور جهت اطلاع عموم آگهی میگردد 1 موضوع شرکت طراحی و ساخت و تعمیر انواع جکهای هیدرولیکی پنوماتیکی ماشینهای صنعتی وراهسازی و تامین کننده و فروشنده کلیه لوازمات وارداتی هیدرولیک و پنوماتیک و صنعتی و اخذ وام تسهیلات از بانکها در قالب عقود اسلامی 2 مدت مبدا تشکیل شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت اراک کیلومتر ده جاده تهران روبروی نمایندگی ولوو ساختمان قبلی شرکت گواه ساختمان نظری 4 سرمایه اولیه به مبلغ یک میلیون ریال نقدی منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که تمامی سرمایه طی گواهی شماره 28717/3/85 بانک ملی شعبه آیت اله غفاری به حساب جاری شماره 1896 به نام شرکت واریز شده و سرمایه تعهدی ندارد 5 اولین مدیران آقای جمشید سبحانی نیا به سمت رییس هییت مدیره و آقای صحبت اله قربانی جمال آبادی به سمت نایب رییس و آقای قدرت اله قربانی جمال آبادی به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید محمد میرجعفری به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند 6 دارندگان حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد 7 اختیارات مدیر عامل اجرای مصوبات هییت مدیره به عهده مدیر عامل میباشد 8 بازرسان شرکت آقای علیرضا آذلش به عنوان بازرس اصلی و آقای ذبیح اله حسنی به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب شدند مسیول ثبت شرکتهای ثبتی اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی