اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 1856

شناسه ملی: 14007375478

تاریخ ثبت: 1396/11/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1396/11/04

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/04:

تاسیس موسسه غیرتجاری برنا رشد بوتیا درتاریخ 04/11/1396 به شماره ثبت 1856 به شناسه ملی 140073XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارایه کلیه خدمات مربوط به 1 -انجام امور مشاوره حقوقی و وکالت تنها از طریق وکلای دارای پروانه معتبر کلیه خدمات و امور مربوط به اخذ گرید 3 -کلیه امور خدماتی و امور مربوط به طرح های صنعتی، اختراع و علامت تجاری(برند) 4 -اخذ و تمدید کارت بازرگانی 5 - کلیه امور مربوط به طرح توجیهی 6 -اخذ کدکارگاه 7 -اخذ و اعطای نمایندگی 8 - اخذ قرارداد با نهادهای دولتی(مناقصه مزایده و استعلام) 9 -ارایه سیستم های حسابداری و دفتر داری، ثبت اسناد مالی در دفاتر قانونی، تهیه صورت های مالی، تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و ارزش افزوده، مشاوره و پیگیری پرونده های مالیاتی، نگارش گزارشات مالی، انجام پروژه های مالی 10 - اخذ کداقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی 11 -کلیه فعالیتهای مربوط به پروژه های زمین شناسی و معدنی 12 -اخذ تسهیلات بانکی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کرمان شهر کرمان-هشت بهشت-کوچه نگار-کوچه هشت بهشت 24 -پلاک 0 -طبقه همکف-- کدپستی 761691XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 1 , 000 , 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم مریم جهانشاهی جواران به شماره ملی 299169XXXX دارنده 50 , 000 ریال سهم الشرکه خانم حمیده سالاری به شماره ملی 317992XXXX دارنده 500 , 000 ریال سهم الشرکه خانم مرضیه جهانشاهی جواران به شماره ملی 583996XXXX دارنده 450 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم مریم جهانشاهی جواران به شماره ملی 299169XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال خانم حمیده سالاری به شماره ملی 317992XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال خانم مرضیه جهانشاهی جواران به شماره ملی 583996XXXX و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهداور موسسه با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر موسسه وکلیه نامه های اداری باامضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه بامهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 961104XXXX32150 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی