اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 61

شناسه ملی: 14005255112

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/09/1395 و نامه شماره 3657 مورخ 14/10/1394 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی سردشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای یوسف رستم نژاد کد ملی 288902XXXX بسمت رییس و آقای مصطفی رستم نژاد کد ملی 288974XXXX بسمت نایب رییس و آقای ناصر رستم نژاد کد ملی 288902XXXX بسمت منشی هییت مدیره انتخاب شدند. 2 ـ آقای ناصر رستم نژاد کد ملی 288902XXXX بسمت مدیرعامل شرکت بمدت 3 سال انتخاب شدند. 3 ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای یوسف رستم نژادرییس هییت مدیره باتفاق آقای ناصر رستم نژادمدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای ناصر رستم نژادمدیرعامل و در صورت لزوم آقای یوسف رستم نژادرییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 951107XXXX42599 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سردشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/09/1395 و نامه شماره 3657 مورخ 14/10/1394 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی سردشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه و سایر صورتحسابهای مالی سال 1380 تا 1394 تصویب شد. 2 ـ یوسف رستم نژاد کد ملی 288902XXXX - ناصر رستم نژاد کد ملی 288902XXXX - مصطفی رستم نژاد کد ملی 288974XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و قادر عبدی کد ملی 288902XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره به مدت سه سال انتخاب شدند 3 ـ شهلا دشتیانی مصطفی کد ملی 288903XXXX - محمد دشتیانی مصطفی کد ملی 288903XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 951107XXXX06827 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سردشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/09/1395 و نامه شماره 3657 مورخ 14/10/1394 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی سردشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 اساسنامه جدید شرکت در 52 ماده 28 تبصره به تصویب رسید. پ 951028XXXX09916 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سردشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی