اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 369

شناسه ملی: 10820085980

تاریخ ثبت: 1388/08/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/08/24

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

موسسه فوق در تاریخ 24/8/88 تحت شماره 369 و شناسه ملی 108200XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 30/8/88 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع موسسه: 1 ـ فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب در راستای اجرا و رعایت قانون جامع جمایت از معلولین و آیین نامه های اجراییآن بویژه درخصوص نابینایان 2 ـ ارایه کلیه خدمات مددکاری به نابینایان در قالب کلینیک مددکاری نابینایان 3 ـ تهیه و تحویل کلیه وسایل توانبخشی، کمک توانبخشی، آموزشی و کمک آموزشی به نابینایان 4 ـ برنامه ریزی جهت آموزش، حرفه آموزی و نهایتا استقلال نابینایان 5 ـ اقدام در راستای توانمندی فرهنگی اجتماعی ورزشی هنری نیکوکاری و امور خیریه و نظایر آن.. 2 ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی موسسه: 1 ـ 3 ـ استان همدان ـ شهر همدان بلوار فلسطین ـ روبروی پمپ بنزین ـ ساختمان قدس 4 ـ سرمایه موسسه: ندارد 5 ـ اولین مدیران موسسه: 1 ـ 5 ـ آقای سیدناصر موسوی بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای مجید اکبری بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای احد میرزایی بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ خانم اعظم سمواتی بسمت عضو هییت مدیره. 5 ـ 5 ـ آقای رمضان میرزایی بسمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل). 6 ـ 5 ـ آقای ناصر ذاکری احسان بسمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل). 7 ـ 5 ـ آقای بهمن رحیمی بسمت خزانه دار. 8 ـ 5 ـ آقای احد میرزایی بسمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رییس هییت مدیره با مهر انجمن معتبر میباشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای مهدی سرمدی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای میثم محمودیان به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت اسناد و املاک همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی