اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 263

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/11/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/11/06

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت خدماتی زر اندیشان ملکان (سهامی خاص) که در تاریخ 6/11/84 تحت شماره 263 در این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل جهت اطلاع عموم به شرح زیر آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: تامین جهازیه عروسان به صورت نقد و اقساط و بقیه به شرح مندرج در ماده دو اساسنامه 2 - مرکز اصلی شرکت: ملکان- خ جانبازان 3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/3 ریال به صورت نقدی و منقسم به یکصد سهم با نام 000/30 ریال می باشد یک سوم آن به مبلغ 000/000/1 ریال طی گواهی بانکی مورخ 2/11/84 نزد بانک کشاورزی ملکان واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. 5 - مدیران و صاحبان امضا: به موجب اولین صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/10/84 آقایان داریوش نیر به سمت رییس هییت مدیره و داود نیک به سمت نایب رییس و یوسف نیک به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شده اند که کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 6 - بازرسان: آقای بهنام عینی به سمت بازرس اصلی و شهرام رضا پور به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک ملکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی