اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 5131

شناسه ملی: 10480118690

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/12/08:

360,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/12/08:

492,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/04/15:

1,335,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه تعاونی از 492000000 ریال به 360000000 ریال منقسم به 120 سهم 3000000 ریالی کاهش یافت. ش 940402XXXX50222 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 08/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی سال های 1390 و 1391 و 1392 مورد تصویب قرار گرفت سرمایه تعاونی از 360000000 ریال به 492000000 ریال منقسم به 164 سهم 3000000 ریالی از محل نقدی طی گواهی 7/2200 مورخه 30/1/94 بانک توسعه تعاون مرکزی سمنان افزایش یافت. ش 940402XXXX82220 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/02:

به استناد صورتجلسه هییت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ 08/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسین مداح به سمت رییس هییت تصفیه، آقای سید حسین حسینی به سمت نایب رییس هییت تصفیه و آقای رضا حسینی به سمت منشی هییت تصفیه انتخاب شدند و آرش معینیان خارج از هییت تصفیه به سمت مدیر تصفیه شرکت تعاونی به مدت دو سال انتخاب گردید وکلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور و قراردادها با امضا آقای آرش معینیان (مدیر تصفیه) و آقای محمدحسین مداح (رییس هییت تصفیه) و مهر شرکت تعاونی معتبر می باشد واوراق و نامه های عادی با امضا آقای آرش معینیان (مدیر تصفیه) و مهر شرکت تعاونی معتبر است. ش 940402XXXX82875 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 19/09/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1 ماده 36 اساسنامه بشرح صورت جلسه اصلاح گردید. اساسنامه بشرح صورت جلسه اضافه گردید. 2 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 31/06/1390 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان غلامرضا بندری به عنوان عضو علی البدل و علی رضا آلبویه و سید هرمز صفوی و آرش معینییان تا تاریخ 31/06/1390 3 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید هرمز صفوی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای آرش معینییان به سمت منشی هییت مدیره و آقای غلامرضا بندری به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای آرش معینییان به سمت منشی هییت مدیره و آقای علی رضا آلبویه به سمت رییس هییت مدیره و آقای غلامرضا بندری به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای آرش معینییان به سمت مدیر عامل 4 امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل چک و سفته و برات با مضا ثابت آقای آرش معینییان مدیر عامل به اتفاق رییس هییت مدیره آقای علیرضا آلبویه و در غیاب ایشان نایب رییس هییت مدیره سید هرمز صفوی با مهر شرکت معتبر میباشد و نامه های عادی و اداری با امضا آرش معینیان مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 21/01/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ 15/04/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1 ـ موسسه حسابرسی دانشگر محاسب با نمایندگی آقای قدرت الله دوست محمدی و آقای قدرت الله دوست محمدی به عنوان بازرس اصلی. شرکت تعاونی را بین حساب سمنان با نمایندگی خانم عاطفه کمالی و خانم عاطفه کمالی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند 2 ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1388 بتصویب رسید 3 ـ در اجرای ماده 192 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ 1335XXXX00 ریال بمبلغ 492000000 ریال کاهش یافت و در نتیجه ماده مربوط در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید سرمایه شرکت مبلغ 492000000 ریال منقسم به یکصد و شصت و چهار سهم با نام. به ارزش هر سهم 3000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 16/01/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/3/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ارش معینیان به سمت منشی هییت مدیره و آقای علی رضا البویه به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید هرمز صفوی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای آرش پهلوان به سمت عضو هییت مدیره و آقای غلامرضا بندری به سمت عضو هییت مدیره و آقای ابوالفضل رحیمیان به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای حمید رضا والی پور به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای آرش معینیان به سمت مدیرعامل 2 ـ امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل چک و سفته و برات با امضا یک نفر از اعضای هییت مدیره (باذکر سمت ) آقای علیرضا آلبویه رییس هییت مدیره به اتفاق آقای آرش معینیان مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های عادی و اداری با امضای آرش معینیان مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد در تاریخ 17/4/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/03/11:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 5/3/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد. 1 موسسه حسابرسی دانشگر محاسب با نمایندگی آقای قدرت الله دوست محمدی به عنوان بازرس اصلی شرکت تعاونی رابین حساب سمنان با نمایندگی خانم عاطفه کمالی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. 2 ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1387 بتصویب رسید. در تاریخ 11/3/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/01/29:

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 17/9/1387 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد مداح به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ 22/1/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی