اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 8486

شناسه ملی: 10460118389

تاریخ ثبت: 1388/12/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/12/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/12/16:

12,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 16/12/88 تحت شماره 8486 و شناسه ملی 104601XXXX9 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 16/12/88 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: کلیه عملیات پیمانکاری فنی از قبیل مونتاژ کاری سنگزنی، پلیسه گیری، شستشو، سند پلاست، بسته بندی، بارگیری و تخلیه، تست جوش و بازرسی، رنگ آمیزی صنعتی، ماشین کاری، تراشکاری، برشکاری تولید مصنوعات چوبی و فلزی، خدمات اداری و پشتیبانی شامل خدمات نظافتی، فضای سبز، نورد و ریخته گری (انجام کلیه فعالیتهای زیر منوط به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح می باشد.) 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان زنجان، شهر زنجان شهرک صنعتی شماره یک علی آباد خیابان پرفسور ثبوتی خیابان شهریور 1 روبروی تصفیه روغن صنعتی زنگان. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/12 ریال می باشد که مبلغ 000/000/5 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 123456 مورخ 15/11/88 نزد بانک صندوق تعاون شعبه سعدی شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم سارا بازرگان بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای احد بازرگان بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای محسن بازرگان بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ خانم لیلا بازرگان بسمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) به عنوان اعضا هییت مدیره بمدت 3 سال انتخاب گردیدند. 5 ـ 5 ـ آقای محسن بازرگان بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردید. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، برات سفته و اوراق بهادار با امضای آقای محسن بازرگان مدیرعامل و سارا بازرگان رییس هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای محسن بازرگان مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای سعید حاتمی به عنوان بازرس اصلی. 2 ـ 8 ـ آقای مهدی نوری به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی