اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2

شناسه ملی: 10760000379

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/31:

بموجب نامه شماره 404/184/11 مورخ 27/04/1398 اداره تعاون روستایی شهرستان گلوگاه و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل: آقای علی اصغر هدایتی لمراسکی با کد ملی 579980XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای محمد علی احمدی لمراسکی با کد ملی 579964XXXX نایب رییس هییت مدیره و آقای علی اصغر گودرزی لمراسکی با کد ملی 579964XXXX بسمت منشی هییت مدیره و آقای ابراهیم بزازی لمراسکی 579980XXXX بسمت عضو هییت مدیره آقای علی اصغر ابراهیمی تیرتاشی با کد ملی 579982XXXX بسمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند ب) کلیه چک ها و قرار داد ها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت می نماید و یا تمام و یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد با ستثنای مواردی که هییت مدیره به منظور اداره ی امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هییت مدیره با مضای رییس هییت مدیره آقای علی اصغر هدایتی و نایب رییس هییت مدیره محمد علی احمدی معتبر خواهد بود ولی اوراق عادی شرکت فقط بامضای رییس هییت مدیره صادر خواهد شد و هر مراسلات هییت مدیره بامضای رییس هییت مدیره صورت خواهد گرفت. ش 980431XXXX21435 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلوگاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 17/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 اعضا هییت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: علی اصغر هدایتی لمراسکی به کد ملی 579980XXXX ـ محمدعلی احمدی لمراسکی به کد ملی 579964XXXX ـ ابراهیم بزازی لمراسکی به کد ملی 579964XXXX ـ علی اصغر ابراهیمی تیرتاشی به کد ملی 579982XXXX ـ علی اصغر گودرزی به کد ملی 579964XXXX به سمت اعضا اصلی و سید اسداله پرتوی لمراسکی به کد ملی 579964XXXX ـ عباسعلی ولیان لمراسکی به کد ملی 579982XXXX به سمت اعضا علی البدل. ـ 2 بازرسین شرکت برای مدت یکسال مالی به قرار ذیل تعیین گردیدند: میراحمد تقوی به کد ملی 579981XXXX به سمت بازرس اصلی و علی محمد زمانی لمراسکی به کد ملی 579965XXXX به سمت بازرس علی البدل. صورتهای مالی منتهی به سال 1395 مورد تصویب قرار گرفت. ش 980418XXXX62104 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلوگاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی