اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 13119

شناسه ملی: 10100501431

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/15:

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارگران زامیاد شرکت تعاونی به شماره ثبت 13119 و شناسه ملی 101005XXXX1 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/03/1399 و نامه شماره 71915/15/992 مورخ 05/05/1399 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مجید تقربی با کد ملی 006819XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی اصغر نوروزی با کد ملی 005563XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای حمید خان محمدی با کد ملی 006519XXXX به سمت منشی هییت مدیره آقای جعفر سلمانی به شماره ملی 004922XXXX به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره ( برای مابقی مدت تصدی ) انتخاب شدند و کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور از قبیل چک ، سفته و برات و اوراق بهادار، با امضای آقای جعفر سلمانی مدیر عامل و عضو هییت مدیره دارای امضای ثابت و آقای مجید تقربی رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای آقای علی اصغر نوروزی نایب رییس هییت مدیره مهر شرکت معتبر خواهد بود . اوراق عادی با امضای آقای جعفر سلمانی مدیر عامل و عضو هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/01/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/12/1398 و مجوز اداره کل تعاون استان تهران به شماره 321357/15/982 مورخ 25/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید تقربی با کد ملی 006819XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای حمید خانمحمدی با کد ملی 006519XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی اصغر نوروزی با کد ملی 005563XXXX به سمت منشی هییت مدیره و آقای جعفر سلمانی به کد ملی 004922XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و برات و اوراق بهاداربا امضای آقای جعفر سلمانی مدیر عامل و عضو هییت مدیره دارای امضای ثابت و آقای مجید تقربی رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای آقای حمید خانمحمدی نایب رییس هییت مدیره و مهرشرکت و اوراق عادی با امضای آقای جعفر سلمانی مدیر عامل و عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 990124XXXX16367 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/01/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/12/1398 و مجوز اداره کل تعاون استان تهران به شماره 321357/15/982 مورخ 25/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جاوید موسی نژاد به شماره ملی 007397XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدجواد طاهری پور به شماره ملی 006534XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هییت مدیره برای مدت 3 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان مجید تقربی به شماره ملی 006819XXXX و جعفر سلمانی به شماره ملی 004922XXXX و حمید خانمحمدی به شماره ملی 006519XXXX و علی اصغر نوروزی به شماره ملی 005563XXXX و عادل شریفی نسب به شماره ملی 007643XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقایان مصطفی بیگ محمدی به شماره ملی 337956XXXX و محمد علی دلیلی و حسن مهرآرا به شماره ملی 058993XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره پ 990124XXXX35568 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/14:

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارگران زامیاد به شماره ثبت 13119 و شناسه ملی 101005XXXX1 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی 1396 به تصویب رسید . آقای جاوید موسی نژاد به شماره ملی 007397XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای سید جواد طاهری پور به شماره ملی 006534XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 28/04/1396 ومجوز اداره کل تعاون استان تهران بشماره 254689/15 , 962 مورخ 7/9/96 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به 1395 تصویب گردید آقای نادر قدسی خورده بلاغ به شماره ملی 153217XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا مظهری به شماره ملی 005785XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ 960928XXXX31625 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/10/1395 و مجوز اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران بشماره 402478/15 , 952 مورخ 21/12/95 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مجید تقربی بشماره ملی 006819XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ حمید خان محمدی بشماره ملی 006519XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ عادل شریفی نسب بشماره ملی 007643XXXX به سمت منشی هییت مدیره ـ علی اصغر نورورزی بشماره ملی 005563XXXX بسمت عضو هییت مدیره ـ جعفر سلمانی بشماره ملی 004922XXXX بسمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل به مدت 3 سال انتخاب گردیدند حق امضای کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور و اوراق بهادار شرکت با 2 امضا 1 - جعفر سلمانی مدیرعامل به عنوان دارنده امضا ثابت 2 - مجید تقربی رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهد بود و در غیاب رییس هییت مدیره امضا حمید خانمحمدی نایب رییس هییت مدیره معتبر است. همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. پ 960114XXXX75947 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/09/1395 و مجوز اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران بشماره 394419/15 , 952 مورخ 21/12/95 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اساسنامه جدیدشرکت مشتمل بر 57 ماده و 28 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ 960114XXXX20304 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/10/1395 و مجوز اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران بشماره 402478/15 , 952 مورخ 21/12/95 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ جعفر سلمانی بشماره ملی 004922XXXX و مجید تقربی بشماره ملی 006819XXXX و علی اصغر نورورزی بشماره ملی 005563XXXX و عادل شریفی نسب بشماره ملی 007643XXXX و حمید خان محمدی بشماره ملی 006519XXXX بسمت اعضای اصلی و حسن مهرآرا بشماره ملی 058993XXXX ومحمد علی دلیلی بشماره ملی 073171XXXX ومصطفی بیک محمدی بشماره ملی 337956XXXX بسمت علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند ـ آقای نادر قدسی خورده بلاغ بشماره ملی 153217XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا مظهری بشماره ملی 005785XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ صورتهای مالی منتهی به سالهای 93 و 94 به تصویب رسید پ 960114XXXX37869 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی