اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 7469

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده مورخ 25/11/85 شرکت فوق روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/08/22:

مستند به صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه 9/7/85 شرکت فوق با عنایت به عزل اعضای قبلی هییت مدیره، آقایان حبیب خدادادی و غلامحسین عنقایی و سیدمحمدباقر مرتضوی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد و برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخه 9/7/85 آقای حبیب خدادادی به سمت رییس هییت مدیره و سیدمحمدباقر مرتضوی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای غلامحسین عنقایی به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل منصوب و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبرخواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/6/84 شرکت فوق آقایان محمد حسین علی آبادی و محمد سمیع ثقفی مقدم و سید حمید مصطفوی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که محمد سمیع ثقفی مقدم به سمت رییس هییت مدیره و محمد حسین علی آبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره و سید حمید مصطفوی به سمت مدیرعامل منصوب و کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک- سفته- برات- اسناد تعهدآور و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/8/81 ضمن تصویب استعفای آقایان حسین اشجحی و رضا رنجبر پازوکی آقایان محمد حسین علی آبادی و کامبیز بوستانی و سید حمدی مصطفوی به سمت اعضای هییت مدیره تعیین که آقای محمد حسین علی آبادی به سمت رییس هییت مدیره و سید حمید مصطفوی به سمت مدیرعامل تعیین و حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی