اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2388

شناسه ملی: 10861197968

تاریخ ثبت: 1387/07/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 6917794479

آدرس: تصفیه بروجرد خیابان 45 متری بسیج روبروی خیابان منوچهری شماره 291

تاریخ تاسیس: 1387/07/20

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و غلامحسین گودرزی به شماره ملی 557947XXXX و حسین گودرزی به شماره ملی 557948XXXX و رضا گودرزی به شماره ملی 557948XXXX به عنوان مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.نشانی محل تصفیه بروجرد - خیابان 45 متری بسیج - روبروی خیابان منوچهری - شماره 291 - کدپستی 691779XXXX می باشد. ش 950825XXXX36772 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت خدمات شهری روستایی کمره زاگرس (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 2388 و شناسه ملی 108611XXXX8 که در تاریخ 14/5/93 در محل شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 ـ آقایان غلام حسن گودرزی و حسین گودرزی و رضا گودرزی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ خانم فاطمه پیرهادی به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی مرادی به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 ـ آقای غلام حسن گودرزی به سمت مدیرعامل و آقای حسین گودرزی به سمت رییس هییت مدیره و آقای رضا گودرزی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب و مقرر گردید به کلیه اسناد و اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 767700XXXX117056XXXX مسیول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/07/20:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت خدمات شهری روستایی کمره زاگرس ( سهامی خاص) که در تاریخ 20/7/87 تحت شماره 2388 در این اداره بثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 نام و نوع شرکت خدمات شهری روستایی کمره زاگرس ( سهامی خاص) 2 موضوع شرکت انجام کلیه فعالیت های خدماتی از قبیل تنظیف، نگهبانی و تعمیر و نگهداری ایاب ذهاب و فضای سبز و تامین نیروی انسانی. 3 سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم بانام ده هزار ریالی که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن نقدا نزد بانک کشاورزی شعبه بروجرد بحساب جاری 262424125 واریز و مابقی از سوی سهامداران تعهد گردید. 4 مرکز اصلی شرکت بروجرد خیابان 45 متری بسیج روبروی خیابان منوچهری پلاک 291 5 مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 6 مدیران شرکت اشخاصی که حق امضا دارند آقای غلام حسن گودرزی به سمت مدیر عامل و آقای حسین گودرزی به سمت رییس هییت مدیره و آقای رضا گودرزی به سمت نایب رییس هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد نماید باامضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 خانم فاطمه پیر هادی به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی مرادی به سمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. مسیول ثبت شرکت های ثبت بروجرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی