اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 8931

شناسه ملی: 10660089617

تاریخ ثبت: 1382/10/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 16 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/10/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/06/31:

1,000,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ) سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال از محل تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت و صدور سهام جدید، م سرمایه شرکت به مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال منقسم به 100000 سهم 10000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده می باشد افزایش یافت. وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 970918XXXX30475 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 1 ـ مهدی باقری به کد ملی: 325583XXXX و محمد مهدی مقدسی به کد ملی: 325581XXXX و رسول ملکیان به کد ملی: 337996XXXX عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت: پرستو کرمی به کد ملی: 325635XXXX به عنوان بازرس اصلی و حمید یوسفی به کد ملی: 325740XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش 970918XXXX42549 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ـ مهدی باقری به کد ملی: 325583XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره 2 ـ محمدمهدی مقدسی به کد ملی: 325581XXXX به سمت رییس هییت مدیره 3 ـ رسول ملکیان به کد ملی: 337996XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب ومقرر گردید کلیه اسنادواوراق بهاداراز قبیل چک و سفته و برات با امضا ونیزتمام مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت دارای اعتبارمی باشد. ش 970918XXXX14851 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. ش 970918XXXX77991 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به ترتیب ذیل تعیین گردید: آقای رسول ملکیان به شماره ملی 337996XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهدی باقری به شماره ملی 325583XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدمهدی مقدسی به شماره ملی 325581XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسنادواوراق بهاداراز قبیل چک و سفته و برات با امضا ونیزتمام مکاتبات عادی واداری باامضا رییس هییت مدیره همراه با مهرشرکت دارای اعتبارمی باشد. ش 970607XXXX03325 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم پرستو کرمی به شماره ملی 325635XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید یوسفی به شماره ملی 325740XXXX به عنوان بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رسول ملکیان به شماره ملی 337996XXXX تا تاریخ 22/05/1399 و آقای مهدی باقری به شماره ملی 325583XXXX تا تاریخ 22/05/1399 و آقای محمدمهدی مقدسی به شماره ملی 325581XXXX تا تاریخ 22/05/1399 ش 970607XXXX01173 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - به موضوع شرکت: انجام تایپ و تکثیر-ایاب و ذهاب کارکنان ادارات و ارگانها- تعمیر و نگهداری -امور آشپزخانه و رستوران -نگهداری و خدمات فضای سبز و امور تاسیساتی الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 951001XXXX02175 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/5/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه کارهای پالایشگاهی ـ پتروشیمی ـ از قبیل عایق بندی صنعتی ـ پایپینگ و بارگیری و تخلیه و پرنمودن ظروف از سوختهای مواد نفتی ـ ساخت و ساز ساختمان ـ اجرای فنداسیون پمپ ها و بویلرها و اجرای داربست فلزی ـ تهیه نفرات ساده و ماهر (ریگر، کنده کار، منشی، تلفنچی، آشپز، رستوران داری، دکوراسیون داخلی و خارجی از قبیل کف پوش، دیوار پوش، کابینت. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 930719XXXX97731 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آآقای محمد مهدی مقدسی به شماره ملی 325581XXXX بسمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره وآقای مهدی باقری به شماره ملی 325583XXXX بسمت رییس هییت مدیره وآقای رسول ملکیان به شماره ملی 337996XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا مقرر گردیدکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات ونامه های عادی و اداری با امضارییس هییت مدیره (مهدی باقری)همراه با مهر شرکت معتبر است، ش 940120XXXX27961 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی باقری چقاکبودی به شماره ملی 325583XXXX تا تاریخ 17/12/1395 و محمد مهدی مقدسی کد ملی 325581XXXX تا تاریخ 17/12/1395 ورسول ملکیان کد ملی 337996XXXX تا تاریخ 17/12/1395 2 ـ پرستو کرمی کد ملی 325635XXXX بازرس اصلی، آقای حمید یوسفی به شماره ملی 325740XXXX به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 940120XXXX87737 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/08/04:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ 20/7/90 و 23/7/90 تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف افراد ذیل به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقایان مهدی باقری چقا کبودی، خانمها سمیه باقری چقاکبودی و زینب باقری چقاکبودی. ب حمید یوسفی و مریم آریا راد به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ج آدرس شرکت به کرمانشاه خیام نبش چهارراه حسین آباد ساختمان خیام طبقه همکف کدپستی 671887XXXX تغییر یافت. د طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 23/7/90 آقای مهدی باقری چقاکبودی به سمت مدیر عامل سمیه باقری چقاکبودی به سمت رییس هییت مدیره زینب باقری چقاکبودی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات قراردادها عقود اسلامی به امضای مدیر عامل و مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری و سایر نامه ها به امضای یکی از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 637070XXXX113055XXXX مسیول ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 9/6/88 تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف ـ افراد ذیل بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای مهدی باقری چقاکبودی و خانم ها سمیه باقری چقاکبودی و زینب باقری چقاکبودی ب ـ خانم ها رویا آریاراد و مریم آریاراد بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند ج ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی انتخاب گردید. د ـ طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 9/6/88 آقای مهدی باقری چقاکبودی بسمت مدیرعامل، سمیه باقری چقاکبودی بسمت رییس هییت مدیره و زینب باقری چقاکبودی بسمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات، قراردادها و عقوداسلامی به امضای مدیرعامل و مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری و سایرنامه ها به امضای هر یک از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/03/20:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت مزبور که در تاریخ 19/2/85 به این اداره رسیده است. 1 - خانم رویا آریاراد به سمت بازرس اصلی و مریم آریاراد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 2 - اعضای هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند مهدی باقری چقاکبودی- سمیه باقری چقاکبودی- زینب باقری چقاکبودی 3 - به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 7/12/84 سمیه باقری چقاکبودی به سمت رییس هییت مدیره و زینب باقری چقاکبودی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مهدی باقری چقاکبودی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضای منفرد مدیر عامل و مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضا یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. مسیول ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 25/10/82 تحت شماره 8931 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ فوق از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: کلیه فعالیتهای صنعتی - بازرگانی - خدماتی - پیمانکاری - تهیه و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از قبیل کالاهای صنعتی و کشاورزی اخذ یا اعطای نمایندگی از کلیه شرکتها و موسسات معتبر داخلی و خارجی و انجام کلیه اموری که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوعات فوق ارتباط دارد تامین و پشتیبانی نیروهای موردنیاز کلیه ادارات از قبیل کارگر - نظافتچی و آبدارچی - تلفنچی - سرایدار. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: کرمانشاه - گلستان بلوار 45 متری ظفر جنب دبستان آذین. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصدوپنجاه هزار ریال آن طی گواهی شماره 2398 مورخه بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: آقای مهدی باقری چقا کبودی مدیرعامل - خانم سمیه باقری - رییس هییت مدیره و خانم زینب باقری نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی به امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای یکی از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه شرکت می باشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: خانمها رویا آریاراد بازرس اصلی و مریم آریاراد بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی