اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 429126

شناسه ملی: 14002882698

تاریخ ثبت: 1391/07/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 1419913564

تاریخ تاسیس: 1391/07/22

آدرس: 13 تهران تهران خ توحید خ فرصت شیرازی کوچه سامانی مجتمع کوی مهر واحد 19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/01/23:

170,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/07/22:

150,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد سادات آل احمد به کد ملی: 004395XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره-جلال سادات آل احمد به کد ملی: 005714XXXX به سمت رییس هییت مدیره-فرشته نوروزی به کد ملی: 007023XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و نیز اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 960206XXXX04956 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرشته نوروزی به کد ملی 007023XXXX با پرداخت مبلغ 20000000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت.بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ 150000000 ریال به 170000000 ریال افزایش یافت و ماده قانونی اساسنامه اصلاح یافت. بنابراین لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش به شرح زیر می باشد. احمد سادات آل احمد به شماره ملی 004395XXXX دارای 120000000 ریال جلال سادات آل احمد به شماره ملی 005714XXXX دارای 30000000 ریال فرشته نوروزی به شماره ملی 007023XXXX دارای 20000000 ریال تعداد اعضا هییت مدیره از 2 مدیر به 3 مدیر افزایش یافت و درنتیجه ماده مربوطه دراساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. پ 960206XXXX60629 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد سادات آل احمد به کد ملی 004395XXXX -جلال سادات آل احمد به کد ملی 005714XXXX -فرشته نوروزی به کد ملی 007023XXXX به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. پ 960206XXXX56400 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/07/23:

شرکت فوق در تاریخ 22/7/91 تحت شماره 429126 و شناسه ملی 140028XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 22/7/91 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: ارایه کلیه خدمات اداری از قبیل تایپ و تکثیر و ارایه خدمات سخت افزاری نصب و راه اندازی و اسمبل کلیه سیستم های سخت افزاری کامپیوتر اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 : تهران تهران خ توحید خ فرصت شیرازی کوچه سامانی مجتمع کوی مهر واحد 19 کدپستی 141991XXXX شعبه ندارد. 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/150 ریال میباشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 : احمد سادات آل احمد به شماره ملی 004395XXXX عضو اصلی به سمت مدیر عامل . 25 : احمد سادات آل احمد به شماره ملی 004395XXXX عضو اصلی به سمت عضو هییت مدیره. 35 : جلال سادات آل احمد به شماره ملی 005714XXXX عضو اصلی به سمت رییس هییت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: 16 : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی