اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 3050

شناسه ملی: 10380554042

تاریخ ثبت: 1389/06/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: شهر مشهد بلوار دستغیب دستغیب 35 بیستون بیستون 11

تاریخ تاسیس: 1389/06/08

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/06/08:

5,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/05/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل موسسه در واحد ثبتی مشهد به آدرس شهر مشهد، بلوار دستغیب، دستغیب 35 (بیستون)، بیستون 11 ، پلاک 26 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 30/06/1390 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

موسسه فوق در تاریخ 8/6/89 تحت شماره 3050 و شناسه ملی 103805XXXX2 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 8/6/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع موسسه: برگزاری رشته های مهارتی کامپیوتر از شاخه کاردانش شامل رشته های طراحی صفحات وب تولید چندرسانه ای ـ تصویرسازی کامپیوتر ـ طراحی طلا و جواهر با اخذ مجوز. 2 ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی موسسه: 1 ـ 3 ـ استان خراسان رضوی ـ شهر مشهد بلوار ملک آباد ـ خیابان گویا ـ گویای جنوبی 13 پلاک 81 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/5 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران موسسه: 1 ـ 5 ـ آقای سید محمدرضا طباطبایی واعظ به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ خانم بدرالزمان فریدزاده به سمت عضو هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای سید هاشم طباطبایی واعظ به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای سید محمدرضا طباطبایی واعظ به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: تمامی اسناد مالی و تعهداور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و مکاتبات موسسه با امضای مدیرعامل ممهور به مهر موسسه اعتبار خواهد داشت. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی