اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 389567

شناسه ملی: 10320395503

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

کد پستی: 1938844368

آدرس: نشانی تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران قیطریه خیابان شهید حمید مهر محمدی شمالی خیابان شهید برادران سلیمانی غربی پلاک 102 ساختمان کریستال طبقه اول واحد 7

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/12/07:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید سعید میرآقایی فاضل بشماره ملی 006302XXXX با پرداخت مبلغ 340 میلیون ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 350 میلیون ریال افزایش داد آقای سید محمد میرآقایی بشماره ملی 004623XXXX با پرداخت مبلغ 340 میلیون ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 350 میلیون ریال افزایش داد آقای سید علیرضا میرآقایی فاضل بشماره ملی 007752XXXX با پرداخت مبلغ 2 میلیاردو 720 میلیون ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 2 میلیاردو 800 میلیون ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 100 میلیون ریال به 3 میلیارد و 500 میلیون ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل میباشد: آقای سید سعید میرآقایی فاضل بشماره ملی 006302XXXX دارای 350 میلیون ریال سهم الشرکه آقای سید محمد میرآقایی بشماره ملی 004623XXXX دارای 350 میلیون ریال سهم الشرکه آقای سید علیرضا میرآقایی فاضل بشماره ملی 007752XXXX دارای 28XXXXXXXX ریال سهم الشرکه پ 971113XXXX91402 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:محل شرکت به نشانی تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران-قیطریه-خیابان شهید حمید مهر محمدی شمالی-خیابان شهید برادران سلیمانی غربی-پلاک 102 -ساختمان کریستال-طبقه اول-واحد 7 کدپستی 193884XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. پ 960925XXXX05794 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس: شهر تهران قیطریه خیابان شهید کریمی کوچه شهید ثانی پلاک 78 طبقه چهارم واحد 6 شرقی کدپستی 193398XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 1850344 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/01/17:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 7/12/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ اندرزگو خ موسیوند خ بوعلی (امیرحسین کریمی) بن بست محققی 3 پلاک 1/2 واحد 1 کدپستی 193875XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 2 آقای فرهاد تراب دارابی به شماره ملی 407239XXXX با دریافت مبلغ 000/250 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. آقای فرزاد تراب دارابی به شماره ملی 007984XXXX با دریافت مبلغ 000/250 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 000/500/100 ریال به مبلغ 000/000/100 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 17/1/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. پ 1628662 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی