اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 6080

شناسه ملی: 10480128720

تاریخ ثبت: 1389/02/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 9413764549

آدرس: جدید خراسان شمالی بجنورد خیابان 17 شهریور جنوبی نبش چهارراه آزادی پلاک 58

تاریخ تاسیس: 1389/02/28

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/02/28:

1,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در خصوص الحاق مواردی به موضوع شرکت مقرر شد انجام فعایت در زمینه تولید کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از جمله تولید وساخت تابلوکنترل آسانسور و کلیه قطعات اجرایی آسانسور تماما با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و پس از اخذ مجوزهای لازم به موضوع شرکت الحاق و ماده مذکور به شرح فوق در اساسنامه اصلاح شد.ضمنا ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ یا صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970521XXXX16610 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سیده محترم تقوی به موجب سند صلح شماره 8850 مورخ 95/12/5 در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 25 حوزه ثبتی سمنان مبلغ 330000 ریال (کلیه سهم الشرکه) خود را به خانم مریم اخلاقی منتقل و از شرکت خارج شدند و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد. خانم مریم رمضانیان به موجب سند صلح شماره 8850 مورخ 95/12/5 در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 25 حوزه ثبتی سمنان مبلغ 240000 ریال سهم الشرکه خود را به خانم مریم اخلاقی و 90000 ریال سهم الشرکه خود را به آقای محمد خاکشوربازخانه منتقل و از شرکت خارج شدند و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد. آقای سید محمد باقرشمسی پور به موجب سند صلح شماره 8850 مورخ 95/12/5 در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 25 حوزه ثبتی سمنان مبلغ 10000 ریال (کلیه سهم الشرکه) خود را به آقای محمد خاکشوربازخانه منتقل و از شرکت خارج شدند و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد. میزان سهم الشرکه سهامداران به قرار ذیل میباشد: خانم مریم اخلاقی دارای 900000 ریال سهم الشرکه آقای محمد خاکشوربازخانه دارای 100000 ریال سهم الشرکه ش 970426XXXX92173 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 09/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مریم اخلاقی با کد ملی 456955XXXX و آقای محمد خاکشوربازخانه با کد ملی 067007XXXX و آقای مهدی خاکشوربازخانه با کد ملی 068211XXXX به سمت اعضای هییت مدیره شرکت بمدت نامحدود انتخاب شدند. ش 970426XXXX50490 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مریم اخلاقی با کد ملی 456955XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و آقای محمد خاکشوربازخانه با کد ملی 067007XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای مهدی خاکشوربازخانه با کد ملی 068211XXXX به سمت عضو هییت مدیره-اصلی به عنوان اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک,سفته,بروات و...با امضا مدیرعامل و درنبود ایشان با نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه های عادی واداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970426XXXX30672 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شعبه شرکت از آدرس قبلی خراسان شمالی-بجنورد خیابان هفده شهریور جنوبی نرسیده به میدان دفاع مقدس مابین کوچه قدس و محجوب به آدرس جدید خراسان شمالی-بجنورد خیابان 17 شهریور جنوبی نبش چهارراه آزادی پلاک 58 کدپستی 941376XXXX تغییر یافت. ش 950930XXXX95780 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد خاکشور بازخانه با کد ملی 067007XXXX به عنوان مدیر شعبه انتخاب شد. ش 950511XXXX57120 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از آدرس قبلی سمنان بلوار مدرس کوچه 11 غربی پلاک 54 واحد 4 کدپستی 351473XXXX به آدرس جدید سمنان میدان ارگ خیابان طالقانی نبش طالقانی 11 پلاک 7 کدپستی 351399XXXX انتقال یافت. ش 950511XXXX98193 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:شعبه شرکت در شهرستان بجنورد به آدرس: بجنورد خیابان 17 شهریور جنوبی نرسیده به میدان دفاع مقدس مابین کوچه محجوب و قدس کدپستی: 945916XXXX تعیین و خانم مریم اخلاقی به شماره ملی 456955XXXX به سمت مدیر شعبه تعیین شدند. ش 950220XXXX28892 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 28/2/1389 تحت شماره 6080 و شناسهملی 104801XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 28/2/1389 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود. 1ـ موضوع شرکت: طراحی ـ نظارت ـ اجرا ـ مشاوره و نقشهبرداری در زمینههای ساختمان، تاسیسات برقی و مکانیکی ـ طراحی ـ مونتاژ ـ فروش ـ نظارت و بازرسی و کنترل (صنایع برقی و مکانیکی) ـ نصب ـ اجرا و تعمیر و نگهداری انواع آسانسورها و پلهبرقی ـ ممیزی انرژی و مدیریت انرژی و مصرف ـ طراحی ـ مشاوره ـ نصب و اجرای انواع سیستمهای هوشمند تاسیسات برقی و مکانیکی و ساختمانهای هوشمند ـ تعمیر و نگهداری انواع سیستمهای تاسیساتی و ساختمانی ـ تامین متریال در زمینههای تاسیسات برقی ـ مکانیکی ـ ساختمانی و تجهیزات خطوط توزیع ـ انتقال برق و تجهیزات اداری و آزمایشگاهی ـ طراحی و اجرای کلیه سیستمهای جریان ضعیف مانند سیستمهای دوربین مداربسته ـ شبکههای کامپیوتری و حفاظتی و... طراحی ـ نظارت ـ اجرا و مشاوره پروژههای خطوط انتقال آب ـ برق ـ گاز ـ فاضلاب و مخابرات ـ طراحی ـ نظارت و اجرای پروژههای نیروگاهی ـ شبکههای برقی و تاسیسات برقی و مکانیکی ـ پستهای توزیع و فوق توزیع ـ پروژههای راهسازی ـ الکترونیک عام و خاص ـ سیستمهای کنترل ـ برق و ابزار دقیق ـ شبکههای گازرسانی ـ آبرسانی و تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی ـ سیستمهای سرمایشی و گرمایشی ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ـ طراحی ـ نصب ـ تامین متریال و راهاندازی انواع مولدهای برق با انواع سوخت ـ امور خدماتی ـ باغبانی و خدمات مزارع ـ فضای سبز ـ ماسهپاشی ـ پوشش و عایقکاری ـ حفاظت کاتدیک و خدمات فنی و مهندسی و حملونقل. تجارت و بازرگانی در امور صادرات و واردات اعم از خدمات فنی و مهندسی و کالا و تجهیزات و تجارت داخلی ـ طراحی ـ نظارت و نصب و راهاندازی کارخانجات صنعتی . 2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3ـ مرکز اصلی شرکت: 1ـ3ـ استان سمنان ـ شهر سمنان سمنان بلوار مدرس ک 11 غربی پ 54 واحد 4 4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال میباشد. 5ـ اولین مدیران شرکت: 1ـ5ـ خانم محترم تقوی به سمت رئیس هیئت مدیره 2ـ5ـ خانم مریم رمضانیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3ـ5ـ خانم مریم اخلاقی به سمت عضو هیئت مدیره 4ـ5ـ خانم مریم اخلاقی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردید. 6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضای مریم اخلاقی و خانم مریم رمضانیان همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. 7ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی